Józsué könyve 19

1A sorsvetés által a második rész Simeonnak jutott, Simeon fiai törzsének nemzetségenként. Örökségük a Júda fiainak örökségén belül volt. 2Az ő örökségük lett Beérseba, Seba és Móládá, 3Hacar-Súál, Bálá és Ecem, 4Eltólad, Betúl és Hormá, 5Ciklag, Bét-Markábót és Hacar-Szúszá, 6Bét-Lebáót és Sárúhen. Tizenhárom város a falvaival együtt. 7Ain, Rimmón, Eter és Ásán. Négy város a falvaival együtt. 8Továbbá mindazok a falvak, amelyek ezek körül a városok körül voltak Baalat-Beérig, délen Rámáig. Ez a Simeon fiai törzsének öröksége nemzetségeinek megfelelően. 9A Júda fiainak osztályrészéből kaptak Simeon fiai örökséget, mert Júda fiainak osztályrésze elég nagy volt nekik. Ezért kaptak Simeon fiai örökséget azoknak az örökségén belül. 10A sorsvetés által a harmadik rész Zebulon fiainak jutott az ő nemzetségeik szerint, és örökségük határa Szárídig terjedt. 11Fölmegy a határuk nyugatnak, Maralá felé, érinti Dabbesetet, és érinti azt a patakot is, amely Jokneámmal szemben van. 12Szárídtól pedig kelet felé fordul Kiszlót-Tábór határához, és továbbmegy Dobratnak, és fölmegy Jáfíáig. 13Onnan pedig átmegy kelet felé Gát-Héfernek és Ét-Kácínnak, majd elér Rimmónig, amely Néá felé terül el. 14Ezt megkerüli a határ Hannátóntól északra, és a Jiftah-Él völgyében végződik. 15Továbbá Kattát, Nahalál, Simrón, Jidalá és Betlehem. Tizenkét város a falvaival együtt. 16Ez Zebulon fiainak öröksége nemzetségeinek megfelelően, ezek a városok a falvaikkal együtt. 17A sorsvetés által a negyedik rész Issakárnak, az Issakár törzse fiainak jutott, nemzetségeik szerint. 18Ez lett a határuk: Jezréel, Keszulót és Suném, 19Hafáraim, Sion és Anáharat, 20Rabbít, Kisjón és Ebec, 21Remet, Én-Ganním, Én-Haddá és BétPaccéc. 22Érinti a határ Tábórt, Sahacímát és Bétsemest, a határuk a Jordánnál végződik. Tizenhat város és a falvaik. 23Ez Issakár fiai törzsének öröksége nemzetségenként; ezek a városok a falvaikkal együtt. 24A sorsvetés által az ötödik rész Ásér fiai törzsének jutott, nemzetségeik szerint. 25Ez lett a határuk: Helkat, Halí, Beten és Aksáf, 26Alammelek, Amád és Misál. Nyugaton érinti a határ a Karmelt és Sihór-Libnátot. 27Innen kelet felé fordul Bét-Dágónnak, és érinti Zebulont és a Jiftah-Él völgyét észak felől, majd Bét-Émeket és Neíélt, majd elér északon Kábúlig. 28Innen Ebrón, Rehób, Hammón és Káná mellett egészen SzidónRabbáig húzódik. 29Azután visszafordul a határ Rámának, Tírusz erődített váro sáig. Majd Hószának fordul, és a vége a tengernél van, Akzíb oldala felől. 30És ott van még Ummá, Afék és Rehób; huszonkét város a falvaival együtt. 31Ez Ásér fiai törzsének öröksége nemzetségeik szerint; ezek a városok a falvaikkal együtt. 32A sorsvetés által a hatodik rész Naftáli fiainak jutott, Naftáli fiainak, az ő nemzetségeiknek. 33Ez lett a határuk: Héleftől, a caananními tölgyfától Adámí-Nekebig és Jabneélen át Lakkúmig terjed, és a Jordánig ér el. 34Azután a határ nyugat felé, AznótTábórnak fordul, innen pedig továbbhalad Húkóknak, és érinti Zebulont dél felől, Ásért pedig nyugat felől és Júdát is, a Jordán pedig kelet felé van. 35A megerősített városok ezek: Ciddím, Cér, Hammat, Rakkat és Kinneret, 36Adámá, Ráma és Hácór, 37Kedes, Edrei és Én-Hácór, 38Jirón, Migdal-Él, Horém, BétAnát és Bétsemes. Tizenkilenc város a falvaival együtt. 39Ez Naftáli fiai törzsének öröksége nemzetségeinek megfelelően; ezek a városok a falvaikkal együtt. 40A sorsvetés által a hetedik rész a Dán fiai törzsének jutott, nemzetségeik szerint. 41Ez lett örökségük határa: Corá, Estáól és ÍrSemes, 42Saalabbin, Ajjálón és Jitlá, 43Élón, Timnátá és Ekrón, 44Elteké, Gibbetón és Baalat, 45Jehud, Bené-Berak és Gat-Rimmón, 46Mé-Jarkón és Rakkón, a Jáfó előtt levő területtel együtt. 47Dán fiainak határa később hátrább került. Ezért Dán fiai fölkeltek, és harcoltak Lesem ellen, s el is foglalták és kardélre hányták, birtokba vették, és ott laktak, és Lesemet Dánnak nevezték atyjuk, Dán neve után. 48Ez Dán fiai törzsének öröksége nemzetségenként, ezek a városok a falvaikkal együtt. 49Mikor pedig befejezték a föld örökbe vételét annak határai szerint, akkor Izráel fiai örökséget adtak Józsuénak, Nún fiának is maguk között. 50Az ÚR rendelése szerint adták neki azt a várost, amelyet kért: TimnatSzerahot az Efraim hegyvidékén. Fölépítette azt a várost, és abban lakott. 51Ezek azok a területek, amelyeket örökségül adtak Eleázár pap és Józsué, Nún fia és az izráeli törzsek családfői nemzetségeiknek sorsvetés által Silóban, az ÚR színe előtt, a gyülekezet sátrának bejáratánál. Így fejezték be az ország földjének fölosztását.