Józsué könyve 15

1A Júda fiai törzsének sorsolás által nemzetségenként ez jutott: Edóm határa felé a Cin-puszta, délre, a határ legdélibb végén. 2Déli határuk a Sós-tenger szélétől indul ki, a tengeröböltől, amely dél felé néz. 3Délen az Akrabbím-hágó felé halad, majd átmegy Cin felé, és fölmegy délről Kádés-Barnea felé, áthalad Hecrónon, fölmegy Addár felé, és Karka felé kanyarodik. 4Majd Acmón felé halad, kiér Egyiptom patakjáig, és a határ a tengernél végződik. Ez a határotok délre. 5Kelet felé pedig a Sós-tenger a határ a Jordán végéig. Az északi határvonal pedig a tengeröbölnél, a Jordán torkolatánál kezdődik, 6és fölmegy Bét-Hoglának, és északra Bét-Arábá mellett megy el, majd fölmegy ez a határ Rúben fiának, Bóhannak kövéhez. 7Azután a határ Ákór völgyéből Debír felé megy, és északnak fordul Gilgál felé, amely szemben van az Adummím-hágóval, mely a pataktól délre esik. Majd a határ a Semes-forrás vizénél halad tovább a Rógél forrásáig. 8Innen fölmegy a Hinnóm fiának völgyén, a jebúszi hegyhát, azaz Jeruzsálem déli oldala felé. Majd fölmegy a határ a hegytetőre, amely a Hinnóm völgyével szemben van nyugat felé, és a Refáim-völgy északi szélén. 9A hegytetőről a Neftóah forrásához kanyarodik, és kimegy az efróni hegyvidék városai felé, majd a Baalához, azaz Kirjat-Jeárimhoz kanyarodik. 10Baalától pedig a határ nyugatnak fordul a Széír-hegy felé, és átmegy északra a Jeárim-hegy oldala felé, azaz Keszálón felé, és lemegy Bétsemesnek, és Timná felé halad. 11Majd továbbmegy a határ az Ekrón északi oldala felé, és Sikkárón felé kanyarodik, és átmegy a Baalá-hegy felé, és továbbmegy Jabneélhez. A határ szélei pedig a tengernél vannak. 12A nyugati határ pedig a Nagytenger és melléke. Ez Júda fiainak határa körös-körül nemzetségenként. 13Kálébnak, Jefunne fiának pedig Júda fiai között adott részt az ÚRnak Józsuéhoz intézett szavai szerint: Anák apjának városát, Kirjat-Arbát, azaz Hebrónt. 14És kiűzte onnan Káléb Anák három fiát: Sésajt, Ahimánt és Talmajt, Anák gyermekeit. 15És fölvonult innen Debír lakói ellen, Debír neve pedig azelőtt Kirjat-Széfer volt. 16Ekkor ezt mondta Káléb: Aki megveri és elfoglalja Kirjat-Széfert, annak feleségül adom a leányomat, Akszát. 17Otniél, Kenaznak, Káléb testvérének a fia foglalta el, és hozzá is adta feleségül a leányát, Akszát. 18Amikor az hozzáment, a férje biztatta őt, hogy kérjen az apjától mezőt. Amikor leszállt a szamárról, Káléb megkérdezte tőle: Mit akarsz? 19A leány pedig ezt felelte: Adj áldást nekem! Mivel száraz vidéken adtál férjhez, adj nekem vízforrásokat is! És nekiadta a felső forrást és az alsó forrást. 20Ez Júda fiai törzsének öröksége nemzetségenként. 21A Júda fiai törzsének városai pedig a déli végtől kezdve Edóm határa felé ezek lettek: Kabceél, Éder és Jágúr, 22Kíná, Dímóná és Adádá, 23Kedes, Hácór és Jitnán, 24Zíf, Telem és Beálót, 25Hácór-Hadattá és Kerijjót-Hecrón, azaz Hácór, 26Amám, Sema és Móládá, 27Hacar-Gaddá, Hesmón és BétPelet, 28Hacar-Súál, Beérseba és Bizjótjá, 29Baalá, Ijjim és Ecem, 30Eltólad, Keszíl és Hormá, 31Ciklag, Madmanná és Szanszanná, 32Lebáót, Silhím, Ain és Rimmón. Összesen huszonkilenc város a falvaival együtt. 33A síkságon: Estáól, Corá és Asná, 34Zánóah, Én-Ganním, Tappúah és Énám, 35Jarmút, Adullám, Szókó és Azéká, 36Saaraim, Adítaim, Gedérá és Gedérótaim. Tizennégy város a falvaival együtt. 37Cenán, Hadásá és Migdal-Gád, 38Dilán, Micpe és Jokteél, 39Lákis, Bockat és Eglón, 40Kabbón, Lahmász és Kitlís, 41Gedérót, Bét-Dágón, Naamá és Makkédá. Tizenhat város a falvaival együtt. 42Libná, Eter és Ásán, 43Jiftáh, Asná és Necíb, 44Keílá, Akzíb és Márésá. Kilenc város a falvaival együtt. 45Ekrón a mezővárosaival és a falvaival együtt. 46Ekróntól kezdődően egész a tengerig az egész terület Asdód mellett a falvaival együtt. 47Asdód mezővárosaival és falvaival. Gáza mezővárosaival és falvaival Egyiptom patakjáig meg a Nagy-tenger és melléke. 48A hegyvidéken pedig Sámír, Jattír és Szókó, 49Danná, Kirjat-Szanná, azaz Debír, 50Anáb, Estemó és Áním, 51Gósen, Hólón és Giló. Tizenegy város a falvaival együtt. 52Arab, Dúmá és Esán, 53Jánúm, BétTappúah és Aféká, 54Humtá, Kirjat-Arba, azaz Hebrón és Cíór. Kilenc város a falvaival együtt. 55Máón, Karmel, Zíf és Juttá, 56Jizreel, Jokdeám és Zánóah, 57Kain, Gibeá és Timná. Tíz város a falvaival együtt. 58Halhúl, Bét-Cúr és Gedór, 59Maarát, Bét-Anót és Eltekón. Hat város és a falvaik. 60Kirjat-Baal, azaz Kirjat-Jeárim és Rabbá. Két város és a falvaik. 61A pusztában: Bét-Arábá, Middín és Szekáká, 62Nibsán, Ír-Melah és Én-Gedi. Hat város és a falvaik. 63De a jebúsziakat, Jeruzsálem lakóit Júda fiai nem tudták kiűzni. Ezért laknak ott a jebúsziak Júda fiaival együtt Jeruzsálemben mind e mai napig.