János Evangyélioma 7

1Jézus ezek után Galileát járta, és nem akart Júdeába menni, mert ott a zsidók meg akarták ölni. 2Közel volt a zsidók ünnepe, a lombsátorünnep. 3Testvérei azért azt mondták neki: Menj el innen, és térj vissza Júdeába, hogy tanítványaid is lássák tetteidet, amelyeket cselekszel! 4Mert senki sem cselekszik titokban, aki a nyilvánosság előtt ismertté akar válni. Ha ilyeneket teszel, mutasd meg magadat a világnak. 5Mert saját testvérei sem hittek benne. 6De Jézus azt mondta nekik: Az én időm még nem érkezett el, nektek azonban minden idő alkalmas. 7Titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl, mert én arról teszek bizonyságot, hogy cselekedetei gonoszak. 8Ti menjetek fel az ünnepre, én még nem megyek fel erre az ünnepre, mert az én időm még nem telt be. 9Ezt mondta nekik, és Galileában maradt. 10Amikor azonban a testvérei már elmentek, akkor ő is fölment az ünnepre, de nem nyilvánosan, hanem titokban. 11A zsidók pedig keresték őt az ünnepen, és kérdezgették: Hol van ő? 12A tömegben nagy zúgolódás támadt miatta. Némelyek azt mondták, hogy jó ember, mások pedig azt mondták, hogy nem az, hanem félrevezeti a népet. 13De senki sem beszélt nyilvánosan róla a zsidóktól való félelem miatt. 14Már az ünnep közepe volt, amikor Jézus fölment a templomba, és tanított. 15A zsidók csodálkozva mondták: Honnan ismeri ez az Írásokat, holott nem tanulta? 16Jézus pedig így válaszolt: Az én tanításom nem az enyém, hanem azé, aki küldött engem. 17Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, megismerheti erről a tanításról, hogy Istentől van-e, vagy én magamtól szólok. 18Aki magától szól, az a saját dicsőségét keresi; aki annak dicsőségét keresi, aki őt elküldte, az igaz, és abban nincs hamisság. 19Nem Mózes adta nektek a törvényt? De közületek senki sem tartja meg a törvényt. Miért akartok engem megölni? 20A sokaság pedig azt mondta: Ördög van benned. Ki akar téged megölni? 21Jézus erre azt mondta nekik: Egy dolgot tettem, és mindnyájan csodálkoztok rajta. 22Mivel Mózes elrendelte nektek a körülmetélkedést – nem mintha az Mózestől való volna, hanem az atyáktól –, szombaton is körülmetélitek az embert. 23Ha pedig körülmetélhető az ember szombaton, hogy meg ne sértsék Mózes törvényét, ti most azért haragszotok rám, mert én egy embert teljes egészében meggyógyítottam szombaton? 24Ne csak látszatra ítéljetek, hanem mondjatok igazságos ítéletet! 25A jeruzsálemiek közül némelyek így beszéltek: Nemde ez az, akit meg akarnak ölni? 26És íme, nyilvánosan beszél, és semmit sem szólnak ellene. Talán bizony felismerték a főemberek, hogy ő a Krisztus? 27De erről tudjuk, honnan való, amikor azonban eljön a Krisztus, róla senki sem tudja, honnan való. 28Jézus pedig a templomban tanítva így kiáltott: Ti ismertek engem, és azt is tudjátok, honnan való vagyok, de én nem magamtól jöttem, hanem az küldött engem, aki igaz, akit ti nem ismertek. 29Én azonban ismerem őt, mert tőle vagyok, és ő küldött engem. 30Erre el akarták fogni, de senki sem vetette rá a kezét, mert még nem jött el az ő órája. 31A sokaság közül pedig sokan hittek benne, és azt mondták: a Krisztus, ha majd eljön, tehet-e több csodát annál, mint amennyit ő tett? 32Meghallották a farizeusok, hogy a sokaság ezeket suttogta felőle, és szolgákat küldtek a farizeusok és a főpapok, hogy elfogják. 33Ekkor azt mondta nekik Jézus: Még egy kevés ideig veletek vagyok, de majd elmegyek ahhoz, aki elküldött engem. 34Kerestek majd engem, de nem találtok meg, mert ahol én vagyok, oda ti nem jöhettek. 35A zsidók akkor egymás között így beszéltek: Hová akar ez menni, hogy mi majd nem találjuk meg őt? Vajon a görögök közötti szórványba menne, görögöket tanítani? 36Mit értett azon, amit mondott: „Kerestek majd engem, de nem találtok meg, mert ahol én vagyok, oda ti nem jöhettek?” 37Az ünnep utolsó nagy napján pedig felállt Jézus, és így kiáltott: Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! 38Aki hisz bennem, amint az Írás mondta, élő víz folyamai áradnak annak belsejéből. 39Ezt pedig a Lélekről mondta, akit kapnak majd a benne hívők, mert még nem adatott a Szentlélek, mivelhogy Jézus még nem dicsőült meg. 40A sokaságból többen, akik hallották ezt a beszédet, azt mondták: Ez valóban próféta. 41Mások azt mondták: Ez a Krisztus. Ismét mások azt kérdezték: Csak nem Galileából jön el a Krisztus? 42Az Írás nem azt mondja, hogy Dávid magvából való, és Betlehemből, abból a városból jön el a Krisztus, ahol Dávid élt? 43Megosztottság támadt azért miatta a sokaságban. 44Közülük némelyek el akarták fogni, de senki sem vetette rá a kezét. 45Végül a szolgák visszamentek a főpapokhoz és a farizeusokhoz, akik azt kérdezték tőlük: Miért nem hoztátok ide? 46A szolgák pedig így válaszoltak: Soha ember még így nem beszélt, mint ő! 47A farizeusok erre azt mondták: Talán titeket is megtévesztett? 48Vajon hitt-e benne valaki a főemberek vagy a farizeusok közül? 49De ez a sokaság, amely nem ismeri a törvényt, átkozott! 50Nikodémus, aki korábban járt nála, és aki közülük való volt, azt kérdezte tőlük: 51Vajon a mi törvényünk elítéli-e az embert, mielőtt ki nem hallgatja, és meg nem tudja, hogy mit tett? 52Erre azt mondták neki: Talán te is galileai vagy? Nézz utána, és meglátod, hogy Galileából nem támad próféta. 53És mindnyájan hazamentek.