Galátziabeliekhez írt levél 5

1Ezért álljatok meg abban a szabadságban, amelyre Krisztus megszabadított minket, és ne engedjétek magatokat újból a szolgaság igájába fogni! 2Íme, én, Pál mondom nektek, hogy ha körülmetélkedtek, Krisztus semmit sem használ nektek. 3Ismét bizonyságot teszek azért mindenkinek, aki körülmetélkedik, hogy köteles az egész törvényt megtartani. 4Ti, akik a törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok Krisztustól, és kiestetek a kegyelemből. 5Mert mi a Lélek által, hitből várjuk az igazság reménységét. 6Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit. 7Jól futottatok, ki akadályoz meg titeket abban, hogy engedelmeskedjetek az igazságnak? 8Ez a hitegetés nem attól van, aki titeket hív. 9Egy kis kovász az egész tésztát megkeleszti. 10Bízom bennetek az Úrban, hogy ti sem vélekedtek másképpen, de aki megzavart titeket, elveszi a büntetését, bárki legyen is az. 11Testvéreim, ha én még mindig a körülmetélést hirdetem, miért üldöznek mégis? Hiszen akkor eltöröltetett a kereszt botránya. 12Bárcsak ki is metszetnék magukat, akik titeket lázítanak! 13Mert ti, testvéreim, szabadságra hívattatok; csakhogy a szabadság ne legyen ürügy a testnek, sőt szeretettel szolgáljatok egymásnak. 14Mert az egész törvény ebben az egy igében teljesedik be: Szeresd felebarátodat, mint magadat. 15Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy egymást el ne emésszétek! 16Azért azt mondom: Lélek szerint járjatok, és a test kívánságát ne vigyétek véghez! 17Mert a test a Lélek ellen törekszik, a Lélek pedig a test ellen, ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok. 18Ha azonban a Lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény alatt. 19A test cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, 20bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, versengés, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, 21irigység, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam, hogy akik ilyeneket cselekszenek, Isten országának örökösei nem lesznek. 22De a Lélek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, hosszútűrés, szívesség, jóság, hűség, 23szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény. 24Akik pedig Krisztuséi, a testet indulataival és kívánságaival együtt megfeszítették. 25Ha a Lélek által élünk, a Lélek szerint is járjunk. 26Ne legyünk hiú dicsőségre vágyók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők.