Galátziabeliekhez írt levél 1

1Pál apostol, nem emberektől, nem is ember által, hanem Jézus Krisztus és az Atya Isten által, aki feltámasztotta őt a halálból, 2és a velem levő testvérek mindnyájan, Galácia gyülekezeteinek. 3Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, 4aki önmagát adta a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelenvaló gonosz világból az Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint, 5akinek dicsőség örökkönörökké! Ámen. 6Csodálkozom, hogy attól, aki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok, 7holott nincs más, de némelyek megzavarnak titeket, és el akarják ferdíteni Krisztus evangéliumát. 8De még ha mi magunk vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot azonkívül, amit hirdettünk, átkozott legyen. 9Ahogy előbb mondtuk, most ismét mondom: Ha valaki nektek más evangéliumot hirdet azonkívül, amit elfogadtatok, átkozott legyen. 10Mert most embereknek engedek vagy Istennek? Vagy embereknek igyekszem tetszeni? Mert ha még embereknek igyekeznék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája. 11Tudjátok meg, testvéreim, hogy az általam hirdetett evangélium nem emberektől való, 12mert én sem emberektől kaptam, nem is tanítottak arra, hanem Jézus Krisztus kijelentése által. 13Mert hallottátok, hogyan forgolódtam egykor a zsidóságban, hogy fölöttébb üldöztem és pusztítottam az Isten egyházát, 14és felülmúltam a zsidóságban sok nemzetembeli kortársamat, szerfelett rajongva atyáim hagyományaiért. 15De amikor tetszett annak, aki engem anyám méhétől fogva kiválasztott és kegyelme által elhívott, 16hogy kijelentse Fiát bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között, nem tanácskoztam testtel és vérrel. 17Jeruzsálembe sem mentem fel apostol elődeimhez, hanem elmentem Arábiába, és ismét visszatértem Damaszkuszba. 18Majd három esztendő múlva felmentem Jeruzsálembe, hogy meglátogassam Kéfást, és nála maradtam tizenöt napig. 19Az apostolok közül pedig mást nem láttam, csak Jakabot, az Úr testvérét. 20Amiket pedig nektek írok, íme, Isten színe előtt mondom, hogy nem hazudok. 21Azután Szíria és Cilicia tartományaiba mentem. 22Júdea keresztyén gyülekezetei előtt pedig személyesen ismeretlen voltam, 23csak azt hallották, hogy aki minket egykor üldözött, most hirdeti azt a hitet, amelyet valamikor pusztított. 24És dicsőítették értem Istent.