Ezsdrás könyve 2

1A Júda tartományába valók közül ezek azok, akik eljöttek a száműzetés rabságából, akiket Nebukadneccar, Babilónia királya fogolyként vitetett Babilóniába, és most visszatértek Jeruzsálembe és Júdába, mindenki a maga városába. 2Zerubbábellel jöttek: Jésúa, Nehemjá, Szerájá, Reélájá, Mordokaj, Bilsán, Miszpár, Bigvaj, Rehúm és Baaná. Az Izráel népéhez tartozó férfiak szám szerint: 3Parós fiai: kétezer-százhetvenkettő; 4Sefatjá fiai: háromszázhetvenkettő; 5Árah fiai: hétszázhetvenöt; 6Pahat-Móáb fiai, Jésúa és Jóáb fiaitól: kétezer-nyolcszáztizenkettő; 7Élám fiai: ezerkétszázötvennégy; 8Zattú fiai: kilencszáznegyvenöt; 9Zakkaj fiai: hétszázhatvan; 10Báni fiai: hatszáznegyvenkettő; 11Bébaj fiai: hatszázhuszonhárom; 12Azgád fiai: ezerkétszázhuszonkettő; 13Adónikám fiai: hatszázhatvanhat; 14Bigvaj fiai: kétezer-ötvenhat; 15Ádin fiai: négyszázötvennégy; 16Átér fiai Hizkijjától: kilencvennyolc; 17Bécaj fiai: háromszázhuszonhárom; 18Jórá fiai: száztizenkettő; 19Hásum fiai: kétszázhuszonhárom; 20Gibbár fiai: kilencvenöt; 21betlehemi férfiak: százhuszonhárom; 22netófái férfiak: ötvenhat; 23anátóti férfiak: százhuszonnyolc; 24azmávetiek: negyvenkettő; 25kirjat-árimiak, kefíráiak és beérótiak: hétszáznegyvenhárom; 26rámaiak és gebaiak: hatszázhuszonegy; 27mikmásziak: százhuszonkettő; 28bételiek és Ajból valók: kétszázhuszonhárom; 29Nebó fiai: ötvenkettő; 30Magbís fiai: százötvenhat; 31a másik Élám fiai: ezerkétszázötvennégy; 32Hárim fiai: háromszázhúsz; 33Lód, Hádíd és Ónó fiai: hétszázhuszonöt; 34jerikóiak: háromszáznegyvenöt; 35Szenáá fiai háromezerhatszázharminc. 36A papok: Jedajá fiai, Jésúa családjából: kilencszázhetvenhárom; 37Immér fiai: ezerötvenkettő; 38Pashúr fiai: ezerkétszáznegyvenhét; 39Hárim fiai: ezertizenhét. 40A léviták: Jésúa és Kadmiél fiai, Hódavjá fiaitól: hetvennégy. 41Az énekesek: Ászáf fiai: százhuszonnyolc. 42A kapuőrök: Sallum fiai, Átér fiai, Talmón fiai, Akkúb fiai, Hatíta fiai és Sóbaj fiai: összesen százharminckilenc. 43A léviták szolgái: Cíhá fiai, Haszúfá fiai, Tabbáót fiai, 44Kérósz fiai, Sziahá fiai, Pádón fiai, 45Lebáná fiai, Hagábá fiai, Akkúb fiai, 46Hágáb fiai, Samlaj fiai, Hánán fiai, 47Giddél fiai, Gahar fiai, Reájá fiai, 48Recín fiai, Nekódá fiai, Gazzám fiai, 49Uzzá fiai, Pászéah fiai, Bészaj fiai, 50Aszná fiai, Meúnim fiai, Nefúszim fiai, 51Bakbúk fiai, Hakúfá fiai, Harhúr fiai, 52Baclút fiai, Mehídá fiai, Harsá fiai, 53Barkósz fiai, Sziszerá fiai, Temah fiai, 54Necíah fiai, Hatífá fiai. 55Salamon szolgáinak a fiai: Szótaj fiai, Hasszóferet fiai, Perudá fiai, 56Jalá fiai, Darkón fiai, Giddél fiai, 57Sefatjá fiai, Hattíl fiai, Pókeret-Haccebáim fiai és Ámi fiai. 58A léviták szolgái és Salamon szolgáinak fiai összesen: háromszázkilencvenkettő. 59Ezek azok, akik följöttek Tél-Melahból, Tél-Harsából, Kerúbból, Addánból és Immérből, de nem tudták kimutatni családjukat és származásukat, hogy Izráel közül valók-e: 60Delájá fiai, Tóbijjá fiai és Nekódá fiai: hatszázötvenkettő. 61A papok fiai közül: Hobajjá fiai, Hakkóc fiai és Barzillaj fiai, aki a gileádi Barzillaj leányai közül vett magának feleséget, és róla nevezték el. 62Ezek bár keresték a bejegyzésüket, tudniillik a nemzetségük könyvét, azonban nem találták, ezért kizárták őket a papságból. 63A király helytartója megmondta nekik, hogy ne egyenek a szentséges áldozatból, míg pap nem ítél ügyükben az úrímmal és tummimmal. 64Az egész gyülekezet összesen: negyvenkétezer-háromszázhatvan. 65Szolgáikon és szolgálóikon kívül – ezek száma hétezerháromszázharminchét – volt kétszáz énekesük és énekesnőjük. 66Hétszázharminchat lovuk, kétszáznegyvenöt öszvérük, 67négyszázharmincöt tevéjük, hatezer-hétszázhúsz szamaruk is volt. 68Amikor pedig megérkeztek az ÚR házához, amely Jeruzsálemben van, a családfők közül némelyek önkéntes adományokat adtak Isten házára, hogy fölépüljön a régi helyén. 69Tehetségük szerint adtak az építés költségére aranyban hatvanegyezer drachmát s ezüstben ötezer minát és száz papi ruhát. 70A papok, a léviták, a nép egy része, az énekesek, a kapuőrök és a léviták szolgái a maguk városaiban telepedtek le. Egész Izráel a maga városaiban lakott.