Ezsdrás könyve 10

1Miközben Ezsdrás imádkozott, sírva és földre borulva bűnvallást tett Isten háza előtt, igen nagy tömegben sereglettek hozzá Izráelből férfiak, asszonyok és gyermekek, és a nép is keservesen sírt. 2Akkor megszólalt az Élám fiai közül való Sekanjá, Jehiél fia, és azt mondta Ezsdrásnak: Vétkeztünk Istenünk ellen, hogy idegen feleséget vettünk magunknak e föld népei közül. De mégis van reménysége Izráelnek, ennek ellenére is! 3Kössünk hát szövetséget Istenünkkel úgy, hogy elbocsátjuk mindezeket az asszonyokat és a tőlük születetteket, az én uramnak és azoknak tanácsa szerint, akik reszketve gondolnak Istenünk parancsolatára. Cselekedjünk a törvény szerint! 4Kelj föl, mert rád vár ez a dolog, és mi veled leszünk. Légy erős, és láss hozzá! 5Fölkelt tehát Ezsdrás, és megeskette a papok, a léviták és egész Izráel fejedelmeit, hogy e beszéd szerint cselekszenek; azok meg is esküdtek. 6Akkor fölkelt Ezsdrás Isten háza elől, és elment Jehóhánánnak, Eljásib fiának a kamrájába. Bement, de kenyeret nem evett, és vizet sem ivott, mert gyászolt a rabságból hazatértek vétke miatt. 7Majd kihirdették Júdában és Jeruzsálemben mindazoknak, akik a rabságból hazatértek, hogy gyűljenek össze Jeruzsálemben. 8Ha pedig valaki nem jön el harmadnapra a fejedelmek és a vének határozata szerint, annak minden vagyonát kobozzák el, őt magát pedig zárják ki a rabságból hazatértek közösségéből. 9Összegyűlt azért harmadnapra minden júdai és benjámini férfi Jeruzsálemben a kilencedik hónapban, a hó huszadik napján, és leült az egész nép Isten háza előtt a téren, aggódva e dolog és az esőzések miatt. 10Ekkor fölkelt Ezsdrás pap, és azt mondta nekik: Vétkeztetek, mert idegen asszonyokat vettetek feleségül, és ezzel is szaporítottátok Izráel vétkét. 11Ezért tegyetek vallást az ÚR előtt, atyáitok Istene előtt, és cselekedjetek az ő akarata szerint. Különítsétek el magatokat e föld népeitől és az idegen feleségektől. 12Az egész gyülekezet fennhangon így felelt: Így van. Ahogy mondtad, úgy kell tennünk! 13De igen nagy ez a nép, és az esős idő miatt nem maradhatunk itt kint. Egyébként is, ez nem egy- vagy kétnapi teendő, mert sokan vagyunk, akik vétkeztünk ebben a dologban. 14Álljanak hát elő az egész gyülekezet vezetői és mindenki, aki idegen feleséget vett magának. Jöjjenek el egy meghatározott időben városonként ők maguk és velük a város vénei és bírái, hogy elfordítsuk magunkról Istenünk súlyos haragját, amely emiatt ért minket! 15Csak Jónátán, Aszáél fia és Jahzeá, Tikvá fia állt ennek ellen, akiket Mesullám meg a lévita Sabbetaj támogatott. 16De a fogságból hazatértek eszerint jártak el. Ezsdrás pap néhány férfit kiválasztott, családfőket a családjaikból, mindnyájukat név szerint. A tizedik hónap első napján ültek össze, hogy kivizsgálják ezt a dolgot, 17és az első hónap első napjáig elintézték minden férfi ügyét, aki idegen asszonyt vett magának feleségül. 18Ezeket találták a papok fiai közül, akik idegen feleséget vettek maguknak: Jésúának, Jócádák fiának és testvéreinek fiai közül: Maaszéjá, Eliezer, Járib és Gedaljá. 19Ezek kezet adtak arra, hogy elbocsátják feleségüket, és vétkükért egy kos áldozására ítélték őket. 20Immér fiai közül pedig Hanáni és Zebadjá. 21Hárim fiai közül Maaszéjá, Élijjá, Semajá, Jehiél és Uzzijjá, 22Pashúr fiai közül Eljóénaj, Maaszéjá, Jismáél, Netanél, Józábád és Elászá. 23Továbbá a léviták közül Józábád, Simei és Kélájá, azaz Kelítá meg Petahjá, Jehúdá és Eliezer. 24Az énekesek közül pedig Eljásib. A kapuőrök közül Sallum, Telem és Úri. 25Továbbá Izráel népéből: Parós fiai közül Ramjá, Jizzijjá, Malkijjá, Mijjámin, Eleázár, Malkijjá és Benájá. 26Élám fiai közül Mattanjá, Zekarjá, Jehiél, Abdi, Jerémót és Élijjá. 27Zattú fiai közül Eljóénaj, Eljásib, Mattanjá, Jerémót, Zábád és Azízá. 28Bébaj fiai közül Jehóhánán, Hananjá, Zabbaj és Atlaj. 29Báni fiai közül Mesullám, Mallúk, Adájá, Jásúb, Seál és Jerémót. 30Pahat-Móáb fiai közül Adná, Kelál, Benájá, Maaszéjá, Mattanjá, Becalél, Binnúj és Manassé. 31Hárim fiai közül Eliezer, Jissijjá, Malkijjá, Semajá, Simeon, 32Benjámin, Mallúk és Semarjá. 33Hásum fiai közül Mattenaj, Mattattá, Zábád, Elifelet, Jerémaj, Manassé és Simei. 34Báni fiai közül Maadaj, Amrám és Úél, 35Benájá, Bédejá, Keluhú, 36Vanjá, Merémót, Eljásib, 37Mattanjá, Mattenaj és Jaaszaj, 38Báni, Binnúj, Simei, 39Selemjá, Nátán és Adájá, 40Maknadbaj, Sásaj, Sáraj, 41Azarél, Selemjáhú és Semarjá, 42Sallum, Amarjá, Jószéf. 43Nebó fiai közül Jeiél, Mattitjá, Zábád, Zebíná, Jaddaj, Jóél és Benájá. 44Mindezek idegen feleséget vettek el. Feleségeik között voltak olyanok is, akiknek már gyermekük is volt.