Efézusbeliekhez írt levél 4

1Kérlek azért titeket én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok elhívatásotokhoz méltón, amellyel elhívattatok, 2teljes alázatossággal és szelídséggel, türelemmel, viseljétek el egymást szeretetben, 3és igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékében. 4Egy a test, és egy a Lélek, mint ahogy egy reménységre szól elhívásotok is. 5Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. 6Egy az Istene és Atyja mindeneknek, aki mindenek felett van, mindent áthat, és mindenben jelen van. 7Mindegyikünk pedig a Krisztus ajándékának mértéke szerint részesült a kegyelemben. 8Ezért mondja az Írás: Fölment a magasságba, foglyokat vitt fogva, és ajándékokat adott az embereknek. 9Az pedig, hogy fölment, mi mást jelentene, mint hogy előbb le is szállt a föld alsóbb részeire. 10Aki leszállt, ugyanaz, aki fel is ment, feljebb minden egeknél, hogy mindeneket betöltsön. 11És ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul, 12hogy felkészítse a szenteket a szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére, 13míg mindnyájan eljutunk a hitnek és az Isten Fia megismerésének az egységére, az érett férfiúságra, a Krisztus teljessége szerinti nagykorúságra, 14hogy többé ne legyünk kiskorúak, akiket ide-oda dobál és hajt bármiféle tanítás szele az emberek megtévesztése és a tévelygés ravaszsága és csalárdsága által. 15Ellenkezőleg: az igazságot követve szeretetben, mindenestül növekedjünk abban, aki a fej, a Krisztusban. 16Belőle van összerakva és egybeszerkesztve az egész test, egymást támogató minden ízével, és minden egyes tag a maga mértéke szerinti munkássággal gondoskodik a test növekedéséről, hogy felépüljön szeretetben. 17Ezt mondom, és bizonyságot teszek az Úrban, hogy többé ne járjatok úgy, ahogy a pogányok járnak elméjük hiábavalóságában. 18Értelmükre sötétség borult, és tudatlanságukban elidegenedtek az Isten szerinti élettől, amely szívük keménysége miatt van bennük, 19akiknek az erkölcsi érzékük eltompult, bujálkodásra adták magukat, és nyereségvágyból mindenféle tisztátalan dolgot elkövetnek. 20Ti azonban nem így tanultátok Krisztust, 21ha ugyan őt meghallottátok, és benne megtanultátok, hogyan van a valóság Jézusban. 22Vessétek le a korábbi életviteletek szerinti ó embert, aki csalárd kívánságok által megromlott, 23újuljatok meg lélekben és gondolkozásotokban, 24és öltözzétek fel az új embert, amely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. 25Azért vessétek el a hazugságot, mondjon mindenki igazat a felebarátjának, mert egymásnak tagjai vagyunk. 26Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek, a nap le ne menjen haragotokkal, 27és az ördögnek se adjatok helyet. 28Aki idáig lopott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, hasznos munkát végezzen a kezével, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek. 29Semmiféle rothadt beszéd ne jöjjön ki a szátokból, csak ami jó, alkalomhoz illő és építő, hogy áldásos legyen a hallgatóknak. 30És meg ne szomorítsátok az Isten Szentlelkét, aki által megpecsételtettetek a megváltás napjára. 31Minden keserűséget, indulatot, haragot, lármát és káromkodást vessetek ki magatokból minden gonoszsággal együtt. 32Ellenkezőleg: legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, és bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.