Efézusbeliekhez írt levél 3

1Ezért vagyok én, Pál a Krisztus Jézus foglya értetek, pogányokért, 2ha ugyan hallottatok Isten kegyelmének rendelkezéséről, amelyet nekem adott a ti érdeketekben, 3hogy kijelentés útján ismertette meg velem a titkot, ahogyan már előbb röviden megírtam. 4Annak olvasásából megtudhatjátok, hogyan értettem meg a Krisztus titkát, 5amely más nemzedékek idején még nem jutott az emberek fiainak tudomására úgy, ahogy most kijelentetett szent apostolainak és prófétáinak a Lélek által, 6hogy a pogányok örököstársak, és ugyanannak a testnek tagjai, és részesei az ígéreteknek a Krisztus Jézusban az evangélium által. 7Ennek lettem szolgájává az Isten kegyelmének ajándékából, amelyet erejének megnyilvánulása szerint nekem adott. 8Nekem, minden szent között a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem Krisztus kikutathatatlan gazdagságát, 9és hogy világossá tegyem mindenki előtt, mi a rendje annak a titoknak, amely el volt rejtve örök időktől fogva Istenben, aki mindeneket teremtett 10azért, hogy most az egyház által megismertesse a mennyei fejedelemségekkel és hatalmasságokkal Isten sokféle bölcsességét 11az ő örök végzése szerint, amelyet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban valósított meg. 12Őbenne van a mi bátorságunk, és a benne való hit által bizalommal járulhatunk Istenhez. 13Kérlek tehát benneteket, ne csüggedjetek el az értetek viselt nyomorúságaim miatt, amelyek a ti dicsőségetekre vannak. 14Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, 15akiről neveztetik minden nemzetség mennyen és földön, 16hogy adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő Lelke által a belső emberben, 17hogy Krisztus lakjon hit által a szívetekben a szeretetben meggyökerezve és megalapozva, 18hogy képesek legyetek megérteni minden szenttel együtt, hogy mi a szélesség, hosszúság, magasság és mélység, 19és megismerjétek Krisztus minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy így beteljesedjetek az Isten egész teljességéig. 20Aki kéréseink és gondolataink mértékén felül is képes mindent bőségesen megtenni az ő bennünk munkálkodó ereje szerint, 21azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által, minden nemzedéken át örökkönörökké. Ámen.