Aggeus próféta könyve 2

1A hetedik hónap huszonnegyedik napján így szólt az ÚR szava Haggeus próféta által: 2Ezt mondd Zerubbábelnek, Sealtiél fiának, Júda helytartójának, és Jósua főpapnak, Jócádák fiának és a megmaradt népnek: 3„Ki van még közöttetek, aki látta ezt a házat a régi dicsőségében? És milyennek látjátok most? Hát nem olyan ez a szemetekben, mintha semmi volna? 4De most légy bátor, Zerubbábel! – ezt mondja az ÚR. Légy bátor te is, Jósua főpap, Jócádák fia, és legyen bátor az ország egész népe – ezt mondja az ÚR –, és dolgozzatok, mert én veletek vagyok – így szól a Seregek URa. 5Mert azon ígéretem szerint, amellyel szövetségre léptem veletek, amikor kijöttetek Egyiptomból, lelkem közöttetek marad. Ne féljetek! 6Mert azt mondja a Seregek URa: Egy kevés idő még, és megrendítem az eget és a földet, a tengert és a szárazföldet. 7Megrendítek minden népet, és eljönnek kincseikkel, ezt a házat pedig megtöltöm dicsőséggel – ezt mondja a Seregek URa. 8Enyém az ezüst, és enyém az arany – ezt mondja a Seregek URa. 9Nagyobb lesz e második ház dicsősége az elsőnél – ezt mondja a Seregek URa –, és ezen a helyen békességet adok – így szól a Seregek URa.” 10A kilencedik hónap huszonnegyedik napján, Dárius második esztendejében így szólt az ÚR Haggeus próféta által: 11Ezt mondja a Seregek URa: „Kérdezd csak meg a papokat a törvény felől: 12ha szentelt húst visz valaki köntöse szárnyában, és annak szárnya hozzáér a kenyérhez vagy a főzelékhez, a borhoz vagy az olajhoz vagy bármi más eleséghez: vajon szent lesz-e az? Erre így feleltek a papok: Nem! 13Akkor Haggeus azt kérdezte: Ha egy holttest által tisztátalanná lett ember érinti mindezeket, tisztátalanná lesznek-e? Erre így feleltek a papok: Tisztátalanná! 14Haggeus pedig így felelt: Pont ilyen ez a nép, és éppen ilyen e nemzet előttem – ezt mondja az ÚR –, és pont ilyen kezük minden munkája: amit áldozatul fölhoznak ide, az is mind tisztátalan. 15Most azért jól gondoljátok meg, mi volt a múltban egészen a mai napig, mióta követ kőre raktatok az ÚR hajlékában! 16Eddig az történt, hogy aki elment oda, ahol húsz véka gabonára számított, csak tíz volt. Ha elment a sajtóhoz, hogy ötven vödörrel merítsen, csak húsz volt. 17Megvertelek benneteket aszállyal, üszöggel, és jégesővel vertem kezetek minden munkáját, de mégsem hajoltatok hozzám – ezt mondja az ÚR. 18Jól gondoljátok hát meg mától fogva az elmúlt dolgokat, a kilencedik hónap huszonnegyedik napjáig, attól a naptól fogva, amelyen lerakták az ÚR hajlékának alapját. Jól gondoljátok meg! 19Van-e még mag a csűrben? És bizony a szőlő, füge, gránátalma és az olajfa sem termett! De ettől a naptól fogva megáldalak.” 20Másodszor is szólt az ÚR Haggeusnak a hónap huszonnegyedik napján, és ezt mondta: 21Mondd meg Zerubbábelnek, Júda helytartójának: „Megrendítem az eget és a földet. 22Fölborítom a királyok trónjait, letöröm a népek királyságainak erejét. Fölborítom a harci szekeret és a benne ülőket, leroskadnak a lovak és a lovasok, mindegyik társának fegyvere által esik el. 23Azon a napon – ezt mondja a Seregek URa – fölveszlek téged, Zerubbábel, Sealtiél fia, én szolgám – így szól az ÚR –, és olyanná teszlek, mint egy pecsétgyűrű, mert téged választottalak ki – ezt mondja a Seregek URa.”