Zsoltárok könyve 86

1Dávid imádsága. Hajtsd hozzám Uram füledet, hallgass meg engem, mert nyomorult és szegény vagyok én! 2Tartsd meg életemet, mert kegyes vagyok én; mentsd meg én Istenem a te szolgádat, a ki bízik benned. 3Könyörülj én rajtam Uram, mert hozzád kiáltok minden napon! 4Vidámítsd meg a te szolgádnak lelkét, mert hozzád emelem fel Uram lelkemet. 5Mert te Uram jó vagy és kegyelmes, és nagy irgalmasságú mindazokhoz, a kik hozzád kiáltanak. 6Figyelmezzél Uram az én imádságomra, és hallgasd meg az én könyörgésemnek szavát! 7Nyomorúságomnak idején hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz engem. 8Nincsen Uram hozzád hasonló az istenek között, és nincsenek hasonlók a te munkáidhoz! 9Eljőnek a népek mind, a melyeket alkottál, és leborulnak előtted Uram, és dicsőítik a te nevedet. 10Mert nagy vagy te és csodadolgokat mívelsz; csak te vagy Isten egyedül! 11Mutasd meg nékem a te útadat, hogy járhassak a te igazságodban, és teljes szívvel féljem nevedet. 12Dicsérlek téged Uram, Istenem, teljes szívemből, és dicsőítem a te nevedet örökké! 13Mert nagy én rajtam a te kegyelmed, és kiszabadítottad lelkemet a mélységes pokolból. 14Isten! Kevélyek támadtak fel ellenem, és kegyetlenek serege keresi lelkemet, a kik meg sem gondolnak téged. 15De te Uram, könyörülő és irgalmas Isten vagy, késedelmes a haragra, nagy kegyelmű és igazságú! 16Tekints reám és könyörülj rajtam! Add a te erődet a te szolgádnak, és szabadítsd meg a te szolgálóleányodnak fiát! 17Adj jelt nékem javamra, hogy lássák az én gyűlölőim és szégyenüljenek meg, a mikor te Uram megsegítesz és megvigasztalsz engem.