Zsoltárok könyve 149

1Dicsérjétek az Urat! Énekeljetek az Úrnak új éneket; dicsérje őt a kegyesek gyülekezete! 2Örvendezzen Izráel az ő teremtőjében: Sionnak fiai örüljenek az ő királyukban! 3Dicsérjék az ő nevét tánczczal; dobbal és hárfával zengjenek néki. 4Mert kedveli az Úr az ő népét, a szenvedőket szabadulással dicsőíti meg. 5Vígadozzanak a kegyesek tisztességben; ujjongjanak nyugvó helyökön. 6Isten-dicsőítés legyen torkukban, kétélű fegyver kezeikben; 7Hogy bosszút álljanak a pogányokon, és megfenyítsék a nemzeteket! 8Hogy lánczra fűzzék királyaikat, főembereiket pedig vas-bilincsekbe. 9Hogy végrehajtsák rajtok a megírott ítéletet. Dicsőség ez az ő minden kegyeltjére! Dicsérjétek az Urat!