ZSOLTÁROK KÖNYVE 135

1Dicsérjétek az Urat! &Dicsérjétek az Úrnak nevét, dicsérjétek szolgái az Úrnak! 2A kik álltok az Úrnak házában, Istenünk házának pitvaraiban. 3Dicsérjétek az Urat, mert jó az Úr; zengjétek nevét, mert gyönyörûséges! 4Mert kiválasztá magának az Úr Jákóbot, Izráelt a saját örökségéül. 5Én bizony tudom, hogy nagy az Úr, és a mi Urunk minden istennél különb. 6Mind megteszi az Úr, a mit akar: az egekben és a földön, a vizekben és minden mélységben. 7Felemeli a felhõket a földnek szélérõl; villámlást készít, hogy esõ legyen, s szelet hoz elõ tárházaiból. 8A ki megverte Égyiptom elsõszülötteit, az emberétõl a baroméig. 9Jeleket és csodákat küldött rád, oh Égyiptom, Faraóra és összes szolgáira. 10A ki megvert sok népet, és megölt erõs királyokat: 11Szíhont, az Emoreusok királyát, meg Ógot, a Básán királyát, és Kanaánnak minden királyát. 12És odaadta földüket örökségül; örökségül saját népének, Izráelnek. 13Uram! Örökkévaló a te neved; nemzedékrõl nemzedékre emlegetnek téged. 14Mert birája az Úr az õ népének, és könyörületes az õ szolgái iránt. 15A pogányok bálványai ezüst és arany, emberi kezek alkotásai. 16Szájok van, de nem beszélnek, szemeik vannak, de nem látnak; 17Füleik vannak, de nem hallanak, és lehellet sincsen szájokban! 18Hasonlók lesznek hozzájuk alkotóik is, [és] mindazok, a kik bíznak bennök. 19Izráel háznépe: áldjátok az Urat! Áronnak háznépe: áldjátok az Urat! 20Lévinek háznépe: áldjátok az Urat! Kik félik az Urat: áldjátok az Urat! 21Áldott az Úr a Sionon, a ki Jeruzsálemben lakozik! Dicsérjétek az Urat!