Példabeszédek 13

1A bölcs fiú enged atyja intésének; de a csúfoló semmi dorgálásnak helyt nem ád. 2A férfi az ő szájának gyümölcséből él jóval; a hitetlenek lelke pedig bosszúságtétellel. 3A ki megőrzi az ő száját, megtartja önmagát; a ki felnyitja száját, romlása az annak. 4Kivánsággal felindul, de hiába, a restnek lelke; a gyorsak lelke pedig megkövéredik. 5A hamis dolgot gyűlöli az igaz; az istentelen pedig gyűlölségessé tesz és megszégyenít. 6Az igazság megőrzi azt, a ki útjában tökéletes; az istentelenség pedig elveszíti a bűnöst. 7Van, a ki hányja gazdagságát, holott semmije sincsen; viszont tetteti magát szegénynek, holott sok marhája van. 8Az ember életének váltsága lehet az ő gazdagsága; a szegény pedig nem hallja a fenyegetést. 9Az igazak világossága vígassággal ég; de az istenteleneknek szövétneke kialszik. 10Csak háborúság lesz a kevélységből: azoknál pedig, a kik a tanácsot beveszik, bölcseség van. 11A hiábavalóságból keresett marha megkisebbül; a ki pedig kezével gyűjt, megőregbíti azt. 12A halogatott reménység beteggé teszi a szívet; de a megadatott kivánság életnek fája. 13Az igének megútálója megrontatik; a ki pedig féli a parancsolatot, jutalmát veszi. 14A bölcsnek tanítása életnek kútfeje, a halál tőrének eltávoztatására. 15Jó értelem ád kedvességet; a hitetleneknek pedig útja kemény. 16Minden eszes cselekszik bölcseséggel; a bolond pedig kijelenti az ő bolondságát. 17Az istentelen követ bajba esik; a hívséges követ pedig gyógyulás. 18Szegénység és gyalázat lesz azon, a ki a fenyítéktől magát elvonja; a ki pedig megfogadja a dorgálást, tiszteltetik. 19A megnyert kivánság gyönyörűséges a léleknek, és útálatosság a bolondoknak eltávozniok a gonosztól. 20A ki jár a bölcsekkel, bölcs lesz; a ki pedig magát társul adja a bolondokhoz, megromol. 21A bűnösöket követi a gonosz; az igazaknak pedig jóval fizet Isten. 22A jó örökséget hágy unokáinak; a bűnösnek marhái pedig eltétetnek az igaz számára. 23Bő étele lesz a szegényeknek az új törésen; de van olyan, a ki igazságtalansága által vész el. 24A ki megtartóztatja az ő vesszejét, gyűlöli az ő fiát; a ki pedig szereti azt, megkeresi őt fenyítékkel. 25Az igaz eszik az ő kivánságának megelégedéséig; az istentelenek hasa pedig szűkölködik.