Máté Evangyélioma 4

1Akkor Jézus viteték a Lélektől a pusztába, hogy megkisértessék az ördögtől. 2És mikor negyven nap és negyven éjjel bőjtölt vala, végre megéhezék. 3És hozzámenvén a kisértő, monda néki: Ha Isten fia vagy, mondd, hogy e kövek változzanak kenyerekké. 4Ő pedig felelvén, monda: Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, a mely Istennek szájából származik. 5Ekkor vivé őt az ördög a szent városba, és odahelyezé a templom tetejére. 6És monda néki: Ha Isten fia vagy, vesd alá magadat; mert meg van írva: Az ő angyalainak parancsol felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. 7Monda néki Jézus: Viszont meg van írva: Ne kisértsd az Urat, a te Istenedet. 8Ismét vivé őt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatá néki a világ minden országát és azok dicsőségét, 9És monda néki: Mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem. 10Ekkor monda néki Jézus: Eredj el Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj. 11Ekkor elhagyá őt az ördög. És ímé angyalok jövének hozzá és szolgálnak vala néki. 12Mikor pedig meghallotta Jézus, hogy János börtönbe vettetett, visszatére Galileába; 13És odahagyva Názáretet, elméne és lakozék a tengerparti Kapernaumban, a Zebulon és Naftali határain; 14Hogy beteljesedjék, a mit Ésaiás próféta mondott, így szólván: 15Zebulonnak földje és Naftalinak földje, a tenger felé, a Jordánon túl, a pogányok Galileája, 16A nép, a mely sötétségben ül vala, láta nagy világosságot, és a kik a halálnak földében és árnyékában ülnek vala, azoknak világosság támada. 17Ettől fogva kezde Jézus prédikálni, és ezt mondani: Térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa. 18Mikor pedig a galileai tenger mellett jár vala Jézus, láta két testvért, Simont, a kit Péternek neveznek, és Andrást az ő testvérét, a mint a tengerbe hálót vetnek vala; mert halászok valának. 19És monda nékik: Kövessetek engem, és azt mívelem, hogy embereket halásszatok. 20Azok pedig azonnal otthagyván a hálókat, követék őt. 21És onnan tovább menve, láta más két testvért, Jakabot a Zebedeus fiát, és Jánost amannak testvérét, a mint a hajóban atyjukkal Zebedeussal a hálóikat kötözgetik vala; és hívá őket. 22Azok pedig azonnal otthagyván a hajót és atyjukat, követék őt. 23És bejárá Jézus az egész Galileát, tanítva azok zsinagógáiban, és hirdetve az Isten országának evangyéliomát, és gyógyítva a nép között minden betegséget és minden erőtlenséget. 24És elterjede az ő híre egész Siriában: és hozzávivék mindazokat, a kik rosszul valának, a különféle betegségekben és kínokban sínlődőket, ördöngösöket, holdkórosokat és gutaütötteket; és meggyógyítja vala őket. 25És nagy sokaság követé őt Galileából és a Tízvárosból és Jeruzsálemből és Júdeából és a Jordánon túlról.