Márk Evangyélioma 8

1Azokban a napokban, mivelhogy fölötte nagy volt a sokaság, és nem volt mit enniök, magához szólította Jézus az ő tanítványait, és monda nékik: 2Szánakozom e sokaságon, mert immár harmad napja hogy velem vannak, és nincs mit enniök; 3És ha éhen bocsátom haza őket, kidőlnek az úton; mert némelyek ő közülök messzünnen jöttek. 4Az ő tanítványai pedig felelének néki: Honnan elégíthetné meg ezeket valaki kenyérrel itt e pusztában? 5És megkérdé őket: Hány kenyeretek van? Azok pedig mondának: Hét. 6Akkor megparancsolá a sokaságnak, hogy telepedjenek le a földre. És vevén a hét kenyeret, és hálákat adván, megszegé, és adá az ő tanítványainak, hogy eléjök tegyék. És a sokaság elé tevék. 7Volt egy kevés haluk is. És hálákat adván mondá, hogy tegyék eléjök azokat is. 8Evének azért, és megelégedének; és fölszedék a maradék darabokat, hét kosárral. 9Valának pedig a kik ettek mintegy négyezeren; és elbocsátá őket. 10És azonnal a hajóba szálla tanítványaival, és méne Dalmánuta vidékére. 11És kijövének a farizeusok, és kezdék őt faggatni, mennyei jelt kívánván tőle, hogy kísértsék őt. 12Ő pedig lelkében felfohászkodván, monda: Miért kíván jelt ez a nemzetség? Bizony mondom néktek: Nem adatik jel ennek a nemzetségnek. 13És ott hagyván őket, ismét hajóba szálla, és a túlsó partra méne. 14De elfelejtének kenyeret vinni, és egy kenyérnél nem vala velök több a hajóban. 15És ő inti vala őket, mondván: Vigyázzatok, őrizkedjetek a farizeusok kovászától és a Heródes kovászától! 16Ekkor egymás között tanakodván, mondának: Nincs kenyerünk. 17Jézus pedig észrevévén ezt, monda nékik: Mit tanakodtok, hogy nincsen kenyeretek? Még sem látjátok-é be és nem értitek-é? Mégis kemény-é a szívetek? 18Szemeitek lévén, nem láttok-é? és füleitek lévén, nem hallotok-é? és nem emlékeztek-é? 19Mikor az öt kenyeret megszegtem az ötezernek, hány kosarat hoztatok el darabokkal tele? Mondának néki: Tizenkettőt. 20Mikor pedig a hetet a négyezernek, hány kosarat hoztatok el darabokkal tele? Azok pedig mondának: Hetet. 21És monda nékik: Hogy nem értitek hát? 22Azután Bethsaidába méne; és egy vakot vivének hozzá és kérik vala őt, hogy illesse azt. 23Ő pedig megfogván a vaknak kezét, kivezeté őt a falun kívül; és a szemeibe köpvén és kezeit reá tévén, megkérdé őt, ha lát-é valamit? 24Az pedig föltekintvén, monda: Látom az embereket, mint valami járkáló fákat. 25Azután kezeit ismét ráveté annak szemeire, és feltekintete véle. És megépüle, és látá messze és világosan mindent. 26És haza küldé, mondván: Se a faluba be ne menj, se senkinek el ne mondd a faluban. 27És elméne Jézus és az ő tanítványai Czézárea Filippi falvaiba; és útközben megkérdé az ő tanítványait, mondván nékik: Kinek mondanak engem az emberek? 28Ők pedig felelének: Keresztelő Jánosnak; és némelyek Illésnek; némelyek pedig egynek a próféták közül. 29És ő monda nékik: Ti pedig kinek mondotok engem? Felelvén pedig Péter, monda néki: Te vagy a Krisztus. 30És rájok parancsola, hogy senkinek se szóljanak felőle. 31És kezdé őket tanítani, hogy az ember Fiának sokat kell szenvedni, és megvettetni a vénektől és a főpapoktól és írástudóktól, és megöletni, és harmadnapra feltámadni. 32És ezt nyilván mondja vala. Péter pedig magához vonván őt, kezdé dorgálni. 33És ő megfordulván és az ő tanítványaira tekintvén, megfeddé Pétert, mondván: Távozz tőlem Sátán, mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra. 34A sokaságot pedig az ő tanítványaival együtt magához szólítván, monda nékik: Ha valaki én utánam akar jőni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. 35Mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; valaki pedig elveszti az ő életét én érettem és az evangyéliomért, az megtalálja azt. 36Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? 37Avagy mit adhat az ember váltságul az ő lelkéért? 38Mert valaki szégyel engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzetség között, az embernek Fia is szégyelni fogja azt, mikor eljő az ő Atyja dicsőségében a szent angyalokkal.