Józsué könyve 19

1A sors által való második rész juta Simeonnak, a Simeon fiai nemzetségének az ő családjaik szerint, és lőn az ő örökségök a Júda fiainak öröksége között. 2És lőn az övék az ő örökségökül: Beer-Seba, Seba és Móláda; 3Haczar-Sual, Bála és Eczem; 4Eltolád, Bethul és Horma; 5Cziklág, Béth-Markaboth és Haczar-Szusza; 6Béth-Lebaoth és Sarúhen. Tizenhárom város és ezeknek falui. 7Ain, Rimmon, Ether és Asán. Négy város és ezeknek falui; 8És mindazok a faluk, a melyek e városok körül valának Baalath-Beérig, délen Rámatig. Ez a Simeon fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint. 9A Júda fiainak osztályrészéből lőn a Simeon fiainak örökségök, mert a Júda fiainak osztályrésze nagyobb vala mint illett volna nékik; ezért öröklének Simeon fiai azoknak öröksége között. 10A sors által való harmadik rész juta a Zebulon fiainak az ő családjaik szerint, és lőn az ő örökségöknek határa Száridig. 11És felmegy az ő határuk nyugotnak, Mareala felé, és éri Dabbasethet, és éri a folyóvizet is, a mely átellenben van Jokneámmal. 12Száridtól pedig napkelet felé fordul Kiszloth-Tábor határára, és tova megy Daberáthnak, és felmegy Jafiának. 13Innen pedig átmegy kelet felé Gittha-Héfernek és Ittha-Kaczinnak, és tova megy Rimmonnak, kerülvén Néa felé: 14És ennél kerül a határ északról Hannathonnak; a széle pedig a Jiftah-Él völgye. 15Továbbá Kattáth, Nahalál, Simron, Jidealá és Bethlehem. Tizenkét város és azoknak falui. 16Ez a Zebulon fiainak öröksége az ő családjaik szerint; ezek a városok és ezeknek falui. 17A sors által való negyedik rész Issakhárnak, az Issakhár fiainak juta, az ő családjaik szerint. 18És lőn az ő határuk: Jezréel, Keszuloth és Súnem: 19Hafaráim, Sion és Anaharath; 20Rabbith, Kisjon és Ébecz; 21Remeth, Én-Gannim, Én-Hadda és Béth-Paczczécz. 22És éri a határ Tábort, Sahaczimát és Béth-Semest, a határuknak széle pedig a Jordán. Tizenhat város és ezeknek falui. 23Ez az Izsakhár fiai nemzetségének öröksége, az ő családjaik szerint: a városok és ezeknek falui. 24A sors által való ötödik rész pedig juta az Áser fiai nemzetségének az ő családjaik szerint. 25És lőn az ő határuk: Helkath, Háli, Beten és Aksáf; 26Alammelek, Ameád és Misál, és éri Karmelt nyugot felé és Sihór-Libnáthot. 27Azután visszafordul napkelet felé Béth-Dágonnak, és éri Zebulont és a Jiftah-Él völgyét észak felől, Béth-Émeket és Neiélt, és tovamegy Kabulnak balkéz felől; 28És Ebronnak, Rehobnak, Hammonnak és Kánának a nagy Czidonig. 29Azután visszafordul a határ Rámának, Tyrusnak erős városáig; és újra fordul a határ Hósznak, a szélei pedig a tengernél vannak Akzib oldala felől; 30És Umma, Afék és Rehób. Huszonkét város és ezeknek falui. 31Ez az Áser fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint: ezek a városok és ezeknek falui. 32A sors által való hatodik rész juta a Nafthali fiainak, a Nafthali fiainak az ő családjaik szerint. 33Lőn pedig a határuk: Heleftől, Elontól fogva Czaanannimnál Adámi-Nekebig és Jabneél-Lakkumig; a széle pedig a Jordán vala. 34Azután fordul a határ nyugot felé Aznoth-Tábornak; innen pedig tovamegy Hukkóknak, és éri Zebulont dél felől, Ásert pedig éri nyugot felől, és a Júdát is; a Jordán napkelet felé vala. 35Erősített városok ezek: Cziddim, Czér, Hammath, Rakkath és Kinnereth; 36Adáma, Ráma és Hásor; 37Kedes, Edrei és Én-Hásor; 38Jireon, Migdal-Él, Horem, Béth-Anath és Béth-Semes. Tizenkilencz város és ezeknek falui. 39Ez a Nafthali fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint: a városok és ezeknek falui. 40A sors által való hetedik rész juta a Dán fiai nemzetségének az ő családjaik szerint. 41És lőn az ő örökségüknek határa: Czóra, Estháol és Ir-Semes; 42Saalabbin, Ajjálon és Jithla; 43Élon, Timnatha és Ekrón; 44Eltheké, Gibbethon és Baaláth; 45Jehud, Bené-Bárak és Gath-Rimmon; 46Mé-Jarkon és Rakkon, a Jáfó átellenében levő határral. 47De tovább méne ezeknél a Dán fiainak határa. Felmenének ugyanis a Dán fiai, és hadakozának Lesem ellen, és el is foglalák azt, és veték azt fegyver élére, és birtokba vevék azt, és lakozának benne, és nevezék Lesemet Dánnak, az ő atyjoknak Dánnak nevére. 48Ez a Dán fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint: ezek a városok és ezeknek falui. 49Mikor pedig elvégezték vala a földnek örökbe vételét annak határai szerint, akkor adának Izráel fiai örökséget Józsuénak, a Nún fiának ő közöttök. 50Az Úr rendelése szerint adák néki azt a várost, a melyet kért vala: Timnath-Szeráhot az Efraim hegyén, és megépíté azt a várost, és abban lakozék. 51Ezek azok az örökségek, a melyeket örökül adának Eleázár, a pap és Józsué, a Nún fia és az atyáknak fejei az Izráel fiai nemzetségeinek sors szerint, Silóban, az Úr előtt, a gyülekezet sátorának nyílásánál. Így végezék el a földnek felosztását.