Mózes IV. könyve 7

1És lőn, hogy a mely napon elvégezé Mózes a sátor felállítását, és felkené azt, és megszentelé azt, minden edényével egybe, és az oltárt és annak minden edényét; és felkené és megszentelé azokat: 2Akkor előjövének az Izráel fejedelmei, az ő atyjok házának fejei; ezek a törzsek fejedelmei, és ezek a megszámláltattak felügyelői: 3És vivék az ő áldozatukat az Úr elé: hat borított szekeret, és tizenkét ökröt; egy-egy szekeret két-két fejedelemért, és mindenikért egy-egy ökröt; és odavivék azokat a sátor elébe. 4És szóla az Úr Mózesnek, mondván: 5Vedd el ő tőlök, és legyenek azok felhasználva a gyülekezet sátorának szolgálatában; és add azokat a lévitáknak, mindeniknek az ő szolgálata szerint. 6Elvevé azért Mózes a szekereket és ökröket, és adá azokat a lévitáknak. 7Két szekeret és négy ökröt ada a Gerson fiainak, az ő szolgálatuk szerint. 8Négy szekeret pedig és nyolcz ökröt ada a Mérári fiainak, az ő szolgálatuk szerint, Ithamárnak, Áron pap fiának keze alá. 9A Kéhát fiainak pedig semmit nem ada; mert a szentség szolgálata illette vala őket, a melyet vállon hordoznak vala. 10Vivének pedig a fejedelmek az oltár felszentelésére valókat azon napon, a melyen az felkenetett, és vivék a fejedelmek az ő áldozatukat az oltár elébe. 11És monda az Úr Mózesnek: Egyik napon egyik fejedelem, másik napon másik fejedelem vigye az ő áldozatát az oltár felszentelésére. 12És vivé első napon az ő áldozatát Naasson, az Amminádáb fia, Júda nemzetségéből. 13Vala pedig az ő áldozata, egy ezüst tál, száz és harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, és mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul. 14Egy arany csésze, tíz siklus súlyú, füstölő szerekkel telve. 15Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány egészen égőáldozatul. 16Egy kecskebak bűnért való áldozatul. 17Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt kecskebak, öt bárány, esztendősök. Ez Naassonnak, Amminádáb fiának áldozata. 18Másodnapon vivé Néthanéel, Suárnak fia, Izsakhár nemzetségének fejedelme. 19Vive az ő áldozatául egy ezüst tálat, száz és harmincz siklus súlyút, egy ezüst medenczét, hetven siklus súlyút, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul. 20Egy arany csészét, tíz siklus súlyút, füstölő szerekkel telve. 21Egy fiatal tulkot, egy kost, egy esztendős bárányt egészen égőáldozatul. 22Egy kecskebakot bűnért való áldozatul. 23Hálaadó áldozatul pedig két ökröt, öt kost, öt bakot, öt bárányt, esztendősöket. Ez Néthanéelnek a Suár fiának áldozata. 24Harmadik napon a Zebulon fiainak fejedelme: Eliáb, Hélon fia. 25Az ő áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul. 26Egy arany csésze, tíz siklus súlyú füstölő szerekkel telve. 27Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány, egészen égőáldozatul. 28Egy kecskebak, bűnért való áldozatul. 29Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Eliábnak, Hélon fiának áldozata. 30Negyedik napon a Rúben fiainak fejedelme: Elisúr, Sedeúrnak fia. 31Az ő áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul. 32Egy arany csésze, tíz siklus súlyú, füstölő szerekkel telve. 33Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány, egészen égőáldozatul. 34Egy kecskebak bűnért való áldozatul. 35Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Elisúrnak, Sedeúr fiának áldozata. 36Ötödnapon a Simeon fiainak fejedelme: Selúmiel, Surisaddai fia. 37Az ő áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul. 38Egy arany csésze, tíz siklus súlyú, füstölő szerekkel telve. 39Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány, egészen égőáldozatul. 40Egy kecskebak, bűnért való áldozatul. 41Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Selúmielnek, Surisaddai fiának áldozata. 42Hatodnapon a Gád fiainak fejedelme: Éliásáf, a Dehuél fia. 43Az ő áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul. 44Egy arany csésze, tíz siklus súlyú, füstölő szerekkel telve. 45Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány, egészen égőáldozatul. 46Egy kecskebak bűnért való áldozatul. 47Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Eliásáfnak, Dehuél fiának áldozata. 48Hetednapon az Efraim fiainak fejedelme: Elisáma, az Ammihúd fia. 49Az ő áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul. 50Egy arany csésze, tíz siklus súlyú, füstölő szerekkel telve. 51Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány, egészen égőáldozatul. 52Egy kecskebak bűnért való áldozatul. 53Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Elisámának, Ammihúd fiának áldozata. 54Nyolczadnapon a Manasse fiainak fejedelme: Gamliél, Pédasúr fia. 55Az ő áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul. 56Egy arany csésze, tíz siklus súlyú, füstölő szerekkel telve. 57Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány egészen égőáldozatul. 58Egy kecskebak bűnért való áldozatul. 59Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Gámliélnek, a Pédasúr fiának áldozata. 60Kilenczednapon a Benjámin fiainak fejedelme: Abidán, a Gideóni fia. 61Az ő áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul. 62Egy arany csésze, tíz siklus súlyú, füstölő szerekkel telve. 63Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány egészen égőáldozatul. 64Egy kecskebak bűnért való áldozatul. 65Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Abidánnak, Gideóni fiának áldozata. 66Tizedik napon a Dán fiainak fejedelme: Ahiézer, az Ammisaddai fia. 67Az ő áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul. 68Egy arany csésze, tíz siklus súlyú, füstölő szerekkel telve. 69Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány egészen égőáldozatul. 70Egy kecskebak bűnért való áldozatul. 71Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Ahiézernek, az Ammisaddai fiának áldozata. 72Tizenegyedik napon az Áser fiainak fejedelme: Págiel, Okrán fia. 73Az ő áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul. 74Egy arany csésze, tíz siklus súlyú, füstölő szerekkel telve. 75Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány egészen égőáldozatul. 76Egy kecskebak bűnért való áldozatul. 77Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Págielnek, Okrán fiának áldozata. 78Tizenkettedik napon a Nafthali fiainak fejedelme: Ahira, Enán fia. 79Az ő áldozata volt egy ezüst tál, száz harmincz siklus súlyú, egy ezüst medencze, hetven siklus súlyú, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyített lisztlánggal, ételáldozatul. 80Egy arany csésze, tíz siklus súlyú, füstölő szerekkel telve. 81Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős bárány egészen égőáldozatul. 82Egy kecskebak bűnért való áldozatul. 83Hálaadó áldozatul pedig két ökör, öt kos, öt bak, öt bárány, esztendősök. Ez Ahirának, az Enán fiának áldozata. 84Ez volt az áldozat az oltár felszentelésére, a napon, a melyen felkenetett, az Izráelnek fejedelmeitől. Tizenkét ezüst tál, tizenkét ezüst medencze, tizenkét arany csésze. 85Száz és harmincz siklus súlyú vala egy ezüst tál, egy ezüst medencze pedig hetven siklus súlyú; az edények minden ezüstje: kétezer négyszáz siklus, a szent siklus szerint; 86Tizenkét arany csésze, füstölő szerekkel, tíz-tíz siklus súlyú vala egy-egy csésze, a szent siklus szerint: A csészéknek minden aranya: száz húsz siklus. 87Az egészen égőáldozatra való minden barom: tizenkét tulok, tizenkét kos, esztendős bárány tizenkettő, a hozzájok való ételáldozatokkal, és tizenkét kecskebak bűnért való áldozatul. 88A hálaadó áldozatra való minden barom pedig: huszonnégy tulok, hatvan kos, hatvan bak, esztendős bárány hatvan. Ez volt az oltár felszentelésére való áldozat, minekutána felkenetett volt. 89Mikor pedig bemegy vala Mózes a gyülekezet sátorába, hogy szóljon ő vele, hallja vala annak szavát, a ki szól vala vele a fedél felől, amely van a bizonyság ládáján, a két Kérub közűl; és szól vala vele.