Mózes IV. könyve 26

1És lőn a csapás után, szóla az Úr Mózesnek és Eleázárnak, az Áron pap fiának, mondván: 2Vegyétek számba Izráel fiainak egész gyülekezetét, húsz esztendőstől fogva és feljebb, az ő atyáiknak háznépe szerint; mindenkit, a ki hadba mehet Izráelben. 3Szóla azért velök Mózes és Eleázár, a pap, a Moáb mezőségében a Jordán mellett, Jérikhó ellenében, mondván: 4Vegyétek számba a népet, húsz esztendőstől fogva és feljebb, a miképen parancsolta vala az Úr Mózesnek és Izráel fiainak, a kik kijöttek volt Égyiptom földéből. 5Rúben elsőszülötte Izráelnek. Rúben fiai ezek: Hánoktól a Hánokiták, Pallutól a Palluiták nemzetsége. 6Heczrontól a Heczroniták nemzetsége, Kármitól a Kármiták nemzetsége. 7Ezek a Rúbeniták nemzetségei. És lőn az ő számok negyvenhárom ezer, hétszáz és harmincz. 8És a Pallu fiai valának: Eliáb. 9Eliáb fiai pedig, Nemuél, Dáthán és Abirám. Ez a Dáthán és Abirám a gyülekezet előljárói valának, a kik feltámadtak vala Mózes ellen és Áron ellen. 10És megnyitá a föld az ő száját, és elnyelé őket és Kórét, meghalván az a gyülekezet, mivelhogy megemészte a tűz kétszáz és ötven férfiút, a kik intőpéldául lőnek. 11Kóré fiai pedig nem halának meg. 12Simeon fiai az ő nemzetségeik szerint ezek: Nemuéltől a Nemuéliták nemzetsége, Jámintól a Jáminiták nemzetsége, Jákintól a Jákiniták nemzetsége. 13Zerákhtól a Zerákhiták nemzetsége. Saultól a Sauliták nemzetsége. 14Ezek a Simeoniták nemzetségei: huszonkét ezer és kétszáz. 15Gád fiai az ő nemzetségeik szerint ezek: Sefontól a Sefoniták nemzetsége, Haggitól a Haggiták nemzetsége, Súnitól a Súniták nemzetsége. 16Oznitól az Ozniták nemzetsége, Éritől az Ériták nemzetsége. 17Arodtól az Aroditák nemzetsége, Arélitől az Aréliták nemzetsége. 18Ezek Gád fiainak nemzetségei; az ő számok szerint negyven ezer és ötszáz. 19Júda fiai: Ér és Onán. És meghala Ér és Onán a Kanaán földén. 20Júda fiai pedig az ő nemzetségeik szerint ezek valának: Séláhtól a Séláhiták nemzetsége, Pérecztől a Pérecziták nemzetsége, Zerákhtól a Zerákhiták nemzetsége. 21Pérecz fiai valának pedig: Heczrontól a Heczroniták nemzetsége; Hámultól a Hámuliták nemzetsége. 22Ezek Júda nemzetségei az ő számok szerint: hetvenhat ezer ötszáz. 23Izsakhár fiai az ő nemzetségeik szerint ezek: Thólától a Thóláiták nemzetsége; Puvától a Puviták nemzetsége; 24Jásubtól a Jásubiták nemzetsége; Simrontól a Simroniták nemzetsége. 25Ezek Izsakhár nemzetségei az ő számok szerint: hatvannégy ezer háromszáz. 26Zebulon fiai az ő nemzetségeik szerint ezek: Szeredtől a Szerediták nemzetsége, Élontól az Éloniták nemzetsége, Jahleéltől a Jahleéliták nemzetsége. 27Ezek a Zebuloniták nemzetségei az ő számok szerint: hatvan ezer ötszáz. 28József fiai az ő nemzetségeik szerint ezek: Manasse és Efraim. 29Manasse fiai: Mákirtól a Mákiriták nemzetsége. Mákir nemzé Gileádot; Gileádtól a Gileáditák nemzetsége. 30Ezek Gileád fiai: Jezertől a Jezeriták nemzetsége, Hélektől a Hélekiták nemzetsége. 31És Aszriéltől az Aszriéliták nemzetsége; Sekemtől a Sekemiták nemzetsége. 32És Semidától a Semidáták nemzetsége és Héfertől a Héferiták nemzetsége. 33Czélofhádnak pedig, a Héfer fiának nem voltak fiai, hanem leányai; és a Czélofhád leányainak nevei ezek: Makhla, Nóa, Hogla, Milkha és Thircza. 34Ezek Manasse nemzetségei, és az ő számok ötvenkét ezer és hétszáz. 35Ezek Efraim fiai az ő nemzetségeik szerint: Suthelákhtól a Suthelákhiták nemzetsége, Békertől a Békeriták nemzetsége, Tahántól a Tahániták nemzetsége. 36Ezek pedig a Suthelákh fiai: Érántól az Érániták nemzetsége. 37Ezek Efraim fiainak nemzetségei az ő számok szerint: harminczkét ezer és ötszáz. Ezek József fiai az ő nemzetségeik szerint. 38Benjámin fiai az ő nemzetségeik szerint ezek: Belától a Belaiták nemzetsége; Asbéltől az Asbéliták nemzetsége; Ahirámtól az Ahirámiták nemzetsége. 39Sefufámtól a Sefufámiták nemzetsége; Hufámtól a Hufámiták nemzetsége. 40Bela fiai pedig valának: Ard és Naamán: Ardtól az Arditák nemzetsége; Naamántól a Naamániták nemzetsége. 41Ezek Benjámin fiai az ő nemzetségeik szerint, és számok: negyvenöt ezer és hatszáz. 42Ezek Dán fiai az ő nemzetségeik szerint: Suhámtól a Suhámiták nemzetsége. Ezek Dán nemzetségei, az ő nemzetségeik szerint. 43A Suhamiták minden nemzetsége az ő számok szerint: hatvannégy ezer és négyszáz. 44Áser fiai az ő nemzetségeik szerint ezek: Jimnától a Jimnaiták nemzetsége; Jisvitől a Jisviták nemzetsége; Bériától a Bérihiták nemzetsége. 45A Béria fiaitól: Khébertől a Khéberiták nemzetsége, Malkiéltől a Malkiéliták nemzetsége. 46Áser leányának pedig neve vala Sérah. 47Ezek Áser fiainak nemzetségei az ő számok szerint: ötvenhárom ezer és négyszáz. 48Nafthali fiai az ő nemzetségeik szerint ezek: Jakhczeéltől a Jakhczeéliták nemzetsége, Gúnitól a Gúniták nemzetsége. 49Jéczertől a Jéczeriták nemzetsége; Sillémtől a Sillémiták nemzetsége. 50Ezek Nafthali nemzetségei az ő nemzetségeik szerint: az ő számok pedig negyvenöt ezer és négyszáz. 51Ezek Izráel fiainak megszámláltjai: hatszáz egyezer hétszáz harmincz. 52Szóla pedig az Úr Mózesnek, mondván: 53Ezeknek osztassék el az a föld örökségül, az ő neveiknek száma szerint. 54A nagyobb számúnak adj nagyobb örökséget, a kisebb számúnak pedig tedd kisebbé az ő örökségét; mindeniknek az ő száma szerint adattassék az ő öröksége. 55De sorssal osztassék el a föld; az ő atyjok törzseinek nevei szerint örököljenek. 56A sors szerint osztassék el az örökség, mind a sok és mind a kevés között. 57Ezek pedig Lévi megszámláltjai az ő nemzetségeik szerint: Gérsontól a Gérsoniták nemzetsége; Kéháttól a Kéhátiták nemzetsége; Méráritól a Méráriták nemzetsége. 58Ezek Lévi nemzetségei: a Libniták nemzetsége, a Hébroniták nemzetsége, a Makhliták nemzetsége, a Músiták nemzetsége, a Kórahiták nemzetsége. Kéhát pedig nemzé Amrámot. 59Amrám feleségének neve pedig Jókebed, a Lévi leánya, a ki Égyiptomban született Lévinek; és ő szülte Amrámnak Áront, Mózest, és Miriámot, az ő leánytestvéröket. 60És születének Áronnak: Nádáb és Abihu, Eleázár és Ithamár. 61És meghalának Nádáb és Abihu, mikor idegen tűzzel áldozának az Úr előtt. 62És vala azoknak száma: huszonhárom ezer, mind férfiak, egy hónapostól fogva és feljebb; mert nem voltak beszámlálva az Izráel fiai közé, mivel nem adatott nékik örökség Izráel fiai között. 63Ezek Mózesnek és Eleázárnak, a papnak megszámláltjai, a kik megszámlálák Izráel fiait a Moáb mezőségében, Jérikhó átellenében a Jordán mellett. 64Ezek között pedig nem volt senki a Mózestől és Áron paptól megszámláltattak közűl, mikor megszámlálták vala Izráel fiait a Sinai pusztájában. 65Mert az Úr mondotta vala nékik: Bizonynyal meghalnak a pusztában; és senki nem maradt meg azok közül, hanem csak Káleb, a Jefunné fia, és Józsué, a Nún fia.