Mózes IV. könyve 2

1És szóla az Úr Mózesnek és Áronnak, mondván: 2Az Izráel fiai, kiki az ő zászlója alatt, az ő atyáik háznépének jeleivel járjon tábort, a gyülekezet sátora körül járjon tábort annak oldalai felől. 3Így járjanak pedig tábort: Keletre naptámadat felől Júda táborának zászlója az ő seregeivel; és Júda fiainak fejedelme Naasson, Amminádáb fia. 4Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: hetvennégy ezer és hatszáz. 5Mellette pedig tábort járjon Izsakhár törzse, és Izsakhár fiainak fejedelme Néthánéel, Suárnak fia. 6Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: ötvennégy ezer és négyszáz. 7Zebulon törzse, és Zebulon fiainak fejedelme Eliáb, Hélon fia. 8Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: ötvenhét ezer és négyszáz. 9Mindnyájan, a kik megszámlálva voltak Júda táborában: száz nyolcvanhat ezer és négyszáz, az ő seregeik szerint. Ezek induljanak előre. 10Rúben táborának zászlója legyen dél felől az ő seregeivel, és Rúben fiainak fejedelme Elisúr, Sedeúr fia. 11Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: negyvenhat ezer és ötszáz. 12Mellette pedig tábort járjon Simeon törzse, és Simeon fiainak fejedelme: Selúmiel, Surisaddai fia. 13Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: ötvenkilencz ezer és háromszáz. 14Azután Gád törzse, és Gád fiainak fejedelme: Eliásáf, a Réuel fia. 15Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: negyvenöt ezer és hatszáz ötven. 16Mindnyájan, a kik megszámlálva voltak Rúben táborában: száz ötvenegy ezer és négyszáz ötven az ő seregeik szerint. Ezek másodszorra induljanak. 17Azután induljon a gyülekezet sátora, a léviták táborával, a táboroknak közepette: A miképen tábort járnak, a képen induljanak, kiki az ő helyén, az ő zászlója mellett. 18Efraim táborának zászlója az ő seregeivel nyugot felé legyen, és Efraim fiainak fejedelme: Elisáma, Ammihud fia. 19Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: negyven ezer és ötszáz. 20És ő mellette legyen Manasse törzse, és Manasse fiainak fejedelme Gámliel, Pédasur fia. 21Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik, harminczkét ezer és hétszáz. 22Azután legyen Benjámin törzse és Benjámin fiainak fejedelme: Abidám, Gideóni fia. 23Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: harminczöt ezer és négyszáz. 24Mindnyájan a kik megszámlálva voltak Efraim táborában, száz nyolczezer és száz az ő seregeik szerint. Ezek harmadszorra induljanak. 25Dán táborának zászlója legyen észak felől az ő seregeivel, és a Dán fiainak fejedelme: Ahiézer, Ammisaddai fia. 26Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: hatvankét ezer és hétszáz. 27Mellette pedig tábort járjon Áser törzse, és Áser fiainak fejedelme: Págiel, az Okhrán fia. 28Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: negyvenegy ezer és ötszáz. 29Azután legyen Nafthali törzse, és Nafthali fiainak fejedelme: Akhira, Enán fia. 30Az ő serege pedig, vagyis az ő megszámláltjaik: ötvenhárom ezer és négyszáz. 31Mindnyájan, a kik megszámlálva voltak Dán táborában, száz ötvenhét ezer és hatszáz; utóljára induljanak az ő zászlóik szerint. 32Ezek Izráel fiainak megszámláltjai az ő atyáiknak háznépei szerint; mindnyájan, a kik megszámlálva voltak táboronként, az ő seregeik szerint: hatszáz háromezer ötszáz és ötven. 33De a léviták nem voltak számba véve Izráel fiai között, a mint megparancsolta volt az Úr Mózesnek. 34És cselekedének Izráel fiai mind a szerint, a mint parancsolta volt az Úr Mózesnek: aképen járának tábort, az ő zászlóik szerint, és úgy indulának, kiki az ő nemzetsége szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint.