Mózes IV. könyve 1

1Szóla pedig az Úr Mózesnek a Sinai pusztájában, a gyülekezet sátorában, a második hónapnak elsején, az Égyiptom földéből való kijövetelök után a második esztendőben, mondván: 2Vegyétek számba Izráel fiainak egész gyülekezetét, az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint, minden férfiút főről főre, 3Húsz esztendőstől fogva és feljebb, mindent, a ki hadba mehet Izráelben; számláljátok meg őket az ő seregök szerint, te és Áron. 4És legyen veletek egy-egy férfiú mindenik törzsből, mindenik feje legyen az ő atyái házának. 5Ezek pedig a férfiak nevei, a kik veletek legyenek: Rúbenből Elisúr, Sedeúrnak fia. 6Simeonból Selúmiel, Surisaddainak fia. 7Júdából Naasson, Amminádábnak fia. 8Izsakhárból Néthánéel, Suárnak fia. 9Zebulonból Eliáb, Hélonnak fia. 10József fiai közül: Efraimból Elisama, Ammihudnak fia; Manasséból Gámliel, Pédasurnak fia. 11Benjáminból Abidán, Gideóni fia. 12Dánból Ahiézer, Ammisaddai fia. 13Áserből Págiel, Okránnak fia. 14Gádból Eleásaf, Déhuelnek fia. 15Nafthaliból Akhira, Enánnak fia. 16Ezek a gyülekezetnek hivatalosai, az ő atyjok törzseinek fejei, Izráel ezereinek is fejei ők. 17Maga mellé vevé azért Mózes és Áron e férfiakat, a kik név szerint is előszámláltattak vala. 18És összegyüjték az egész gyülekezetet a második hónapnak első napján; és vallást tőnek az ő születésökről, az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb főről főre. 19A miképen megparancsolta vala az Úr Mózesnek, úgy számlálá meg őket a Sinai pusztájában. 20Valának pedig Rúbennek, Izráel elsőszülöttének fiai, azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, főről főre, minden férfiú, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető; 21A kik megszámláltattak a Rúben törzséből: negyvenhat ezer és ötszáz. 22Simeon fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, az ő megszámláltjai, a neveknek száma szerint, főről főre, minden férfiú, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető; 23A kik megszámláltattak Simeon törzséből: ötvenkilencz ezer és háromszáz. 24Gád fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető; 25A kik megszámláltattak Gád törzséből: negyvenöt ezer és hatszáz ötven. 26Júda fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető; 27A kik megszámláltattak Júda törzséből: hetvennégy ezer és hatszáz. 28Izsakhár fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető; 29A kik megszámláltattak Izsakhár törzséből: ötvennégy ezer és négyszáz. 30Zebulon fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető; 31A kik megszámláltattak Zebulon törzséből: ötvenhét ezer és négyszáz. 32József fiaiból Efraim fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető; 33A kik megszámláltattak Efraim törzséből: negyvenezer és ötszáz. 34Manasse fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető; 35A kik megszámláltattak Manasse törzséből: harminczkét ezer és kétszáz. 36Benjámin fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető; 37A kik megszámláltattak Benjámin törzséből: harminczöt ezer és négyszáz. 38Dán fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető; 39A kik megszámláltattak Dán törzséből: hatvankét ezer és hétszáz. 40Áser fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető; 41A kik megszámláltattak Áser törzséből: negyvenegy ezer és ötszáz. 42A Nafthali fiainak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető; 43A kik megszámláltattak a Nafthali törzséből: ötvenhárom ezer és négyszáz. 44Ezek azok a megszámláltattak, a kiket megszámláltak Mózes és Áron és Izráel fejedelmei, tizenkét férfiú; egy-egy férfiú vala az ő atyáiknak házanépéből. 45Valának azért mindnyájan, a kik megszámláltattak az Izráel fiai közűl az ő atyáiknak háznépe szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető az Izráelben; 46Valának mindnyájan a megszámláltattak: hatszáz háromezer és ötszáz ötven. 47De a léviták az ő atyáiknak háznépe szerint nem számláltattak közéjök. 48Mert szólott vala az Úr Mózesnek, mondván: 49Csak a Lévi törzsét ne vedd számba, és azokat ne számláld Izráel fiai közé; 50Hanem a lévitákat rendeld a bizonyság hajlékához, és minden edényéhez, és minden ahhoz valókhoz; ők hordozzák a hajlékot, és annak minden edényét, és ők szolgáljanak mellette, és a hajlék körül táborozzanak. 51És mikor a hajléknak elébb kell indulni, a léviták szedjék azt szét, mikor pedig megáll a hajlék, a léviták állassák azt fel, az idegen pedig, a ki oda járul, meghaljon. 52És tábort járjanak Izráel fiai kiki az ő táborában, és kiki az ő zászlója alatt, az ő seregeik szerint. 53A léviták pedig tábort járjanak a bizonyság hajléka körül, hogy ne legyen harag Izráel fiainak gyülekezetén; és megtartsák a léviták a bizonyság hajlékának őrizetét. 54Cselekedének azért az Izráel fiai mind a szerint, a mint parancsolta vala az Úr Mózesnek, úgy cselekedének.