Mózes I. könyve 36

1Ez Ézsaúnak (azaz Edómnak) nemzetsége. 2Ézsaú a Kananeusok leányai közűl vette vala feleségeit: Adát, a Khitteus Élonnak leányát; és Oholibámát, Anáhnak leányát, a ki Khivveus Czibhón leánya vala. 3És Boszmáthot, az Ismáel leányát, Nebajóthnak húgát. 4Szűlé pedig Adá Ézsaúnak Elifázt; és Boszmáth szűlé Rehuélt. 5Oholibáma pedig szűlé Jehúst, Jahlámot és Kórét. Ezek az Ézsaú fiai, kik születtek néki Kanaán földén. 6És felvevé Ézsaú az ő feleségeit, az ő fiait, és az ő leányait, és minden házabeli lelket, minden juhait, barmait, és minden jószágát, melyet szerzett vala Kanaán földén, és elméne más országba, az ő atyjafiának Jákóbnak színe elől. 7Mert az ő jószáguk több vala, semhogy együtt lakhattak volna, és tartózkodásuk földe nem bírja vala meg őket az ő nyájaik miatt. 8Letelepedék tehát Ézsaú a Széir hegyén. Ézsaú pedig az Edóm. 9Ez Ézsaúnak az Edomiták atyjának nemzetsége a Széir hegyen. 10Ezek Ézsaú fiainak nevei: Elifáz, Adának Ézsaú feleségének fia. Rehuél, Boszmáthnak Ézsaú feleségének fia. 11Elifáznak fiai valának: Thémán, Omár, Czefó, Gahtám és Kenáz. 12Thimna pedig Elifáznak, az Ézsaú fiának ágyasa vala, ki Elifáznak szűlé Amáleket. Ezek Adának, Ézsaú feleségének fiai. 13Ezek pedig a Rehuél fiai: Nakhath, Zerakh, Sammá, Mizzá. Ezek valának Boszmáthnak, Ézsaú feleségének fiai. 14Oholibámának pedig, Ézsaú feleségének, Anáh leányának, ki Czibhón leánya volt, ezek valának fiai, kiket szűle Ézsaúnak: Jéhus, Jahlám és Korakh. 15Ezek Ézsaú fiainak fejedelmei: Elifáznak, Ézsaú elsőszülöttének fiai: Thémán fejedelem, Omár fejedelem, Czefó fejedelem, Kenáz fejedelem. 16Korakh fejedelem, Gahtám fejedelem, Amálek fejedelem. Ezek Elifáztól való fejedelmek Edómnak országában; ezek Adá fiai. 17Rehuélnek pedig, az Ézsaú fiának fiai ezek: Nakhath fejedelem, Zerakh fejedelem, Sammá fejedelem, Mizzá fejedelem. Ezek Rehuéltől való fejedelmek Edóm országában. Ezek Boszmáthnak, Ézsaú feleségének fiai. 18Ezek pedig Oholibámának, Ézsaú feleségének fiai: Jéhus fejedelem, Jahlám fejedelem, Korakh fejedelem. Ezek Oholibámától, Anáh leányától, Ézsaú feleségétől való fejedelmek. 19Ezek Ézsaú fiai, és ezek azoknak fejedelmei; ez Edóm. 20A Horeus Széirnek fiai, kik ama földön laknak vala ezek: Lótán, Sóbál, Czibhón, Anáh. 21Disón, Eczer, Disán, Ezek a Horeusok fejedelmei, Széirnek fiai Edóm országában. 22Lótánnak pedig fiai voltak: Hóri, Hémám, és Lótánnak húga, Timna. 23Sóbálnak fiai ezek: Halván, Mánakháth, Hébál, Sefó, Onám. 24Czibhónnak pedig fiai ezek: Aja és Anáh, az az Anáh, ki meleg forrásokat talált a pusztában, mikor atyjának Czibhónnak szamarait legelteté. 25Anáhnak fiai ezek: Disón és Oholibáma Anáhnak leánya. 26Disónnak fiai ezek: Hemdán, Esbán, Ithrán, Kherán. 27Eczernek fiai ezek: Bilhán, Zahaván, Hakán. 28Disánnak fiai ezek: Húcz és Arán. 29A Horeusok közűl való fejedelmek pedig ezek: Lótán fejedelem, Sóbál fejedelem, Czibhón fejedelem, Anáh fejedelem. 30Disón fejedelem, Eczer fejedelem, Disán fejedelem. Ezek a Horeusok közűl való fejedelmek az ő fejedelemségök szerint, Széir tartományában. 31Ezek pedig a királyok, kik uralkodtak Edóm földén minekelőtte Izráel fiai között király uralkodott volna. 32Király vala Edómban Bela, Behor fia, s az ő városának neve Dinhába vala. 33És meghala Bela, uralkodék helyette Jóbáb, Zerakh fia, ki Boczrából való volt. 34És meghala Jóbáb, és uralkodék helyette a Témán földéből való Khusám. 35És meghala Khusám és uralkodék helyette Hadád, a Bédád fia, a ki megveré a Midiánitákat a Moáb mezején; az ő városának neve pedig Hávit vala. 36És meghala Hadád és uralkodék helyette a Masrekából való Szamlá. 37És meghala Szamlá és uralkodék helyette Saul, a folyóvíz mellett való Rékhobóthból. 38És meghala Saul és uralkodék helyette Báhál-Khanán, Akhbór fia. 39És meghala Báhál-Khanán, Akhbór fia, és uralkodék helyette Hadár; és az ő városának neve Pahu, az ő feleségének pedig neve Mehetábéel, a ki Mézaháb leányának Matrédnak leánya vala. 40Ezek pedig az Ézsaú nemzetségéből való fejedelmek nevei, az ő családjok, helyök, és nevök szerint: Timná fejedelem, Halvá fejedelem, Jetéth fejedelem. 41Oholibámá fejedelem, Éla fejedelem, Pinon fejedelem. 42Kenáz fejedelem, Thémán fejedelem, Mibczár fejedelem. 43Magdiél fejedelem, Hirám fejedelem. Ezek Edóm fejedelmei az ő lakások szerint, az ő örökségök földén. Ézsaú az Edómiták atyja.