Krónika I. könyve 8

1Benjámin pedig nemzé Belát, az ő elsőszülöttét, másodikat Asbélt, harmadikat Akhráhot, 2Negyediket Nóhát, és Ráját ötödiket. 3(Belának fiai voltak: Adár, Géra és Abihúd, 4Abisua, Naamán, Ahóah.) 5Gérát, Sefufánt és Hurámot. 6Ezek az Ehud fiai: (Ezek voltak főemberek a Géba városában lakó nemzetség között, kiket fogságba vittek Manahátba. 7Nevezetesen Naamánt és Ahiját és Gérát vitték fogságba): nemzé pedig Uzzát és Akhihúdot. 8Saharáim pedig nemzé a Moáb mezején, minekutána eltaszítá feleségeit, Husimot és Baarát; 9Nemzé Hódes nevű feleségétől Jobábot és Sibját, Mésát és Malkámot, 10Jéust is, Sokját és Mirmát. Ezek az ő fiai; főemberek az ő nemzetségökben. 11Husimtól nemzé Abitúbot és Elpaált. 12Elpaál fiai: Eber, Miseám és Sémer; ez építé Onót és Lódot és ennek mezővárosait. 13Béria, Séma, (ezek voltak fők az Ajalonban lakozó nemzetségek közt, és ezek űzték vala el Gáthnak lakóit), 14Ahio, Sasák, Jeremót, 15Zebádia, Arád, Ader. 16Mikáel, Ispa, Jóha, Béria fiai. 17Zebádia, Mésullám, Hizki, Héber. 18Ismérai, Izlia és Jobáb; Elpaál fiai. 19Jákim, Zikri, Zabdi, 20Eliénai, Silletai, Eliel, 21Adája, Berája és Simrát, Simhi fiai. 22Jispán, Eber, Eliel, 23Abdon, Zikri, Hanán, 24Hanánja, Elám, Anatótija, 25Ifdéja, Pénuel, Sasák fiai, 26Samsérai, Sehárja, Atália. 27Jaarésia, Elia, és Zikri, Jérohám fiai. 28Ezek voltak a családfők az ő nemzetségök szerint, főemberek és ezek laktak Jeruzsálemben. 29Gibeonban pedig laktak Gibeonnak atyja; az ő feleségének neve Maaka vala. 30És az ő elsőszülötte Abdon, azután Súr, Kis, Baál, Nádáb; 31Gedor, Ahio és Zéker, 32És Miklót, a ki nemzé Simámot. Ezek is testvéreiknek átellenében, Jeruzsálemben laktak testvéreikkel. 33Nér pedig nemzé Kist; Kis nemzé Sault, Saul nemzé Jonathánt, Malkisuát, Abinádábot és Esbaált. 34Jonathán fia: Méribbaál; Méribbaál nemzé Mikát. 35Mika fiai: Pitón, Mélek, Tárea és Akház. 36Akház nemzé Jehoádát. Jehoáda pedig nemzé Alémetet és Azmávetet és Zimrit; Zimri nemzé Mósát; 37Mósa pedig Binát; ennek fia Ráfa, ennek fia Elása, ennek fia Asel. 38Továbbá Aselnek hat fia volt, kiknek ezek neveik: Azrikám, Bókru, Ismáel, Seárja, Obádia és Hanán; ezek mind Asel fiai. 39Az ő testvérének Eseknek fiai ezek: Ulám az ő elsőszülötte, Jéus második és Elifélet harmadik. 40És az Ulám fiai erős hadakozó férfiak, kézívesek voltak, s gyermekeik és unokáik százötvenre szaporodtak. Mindezek a Benjámin fiai közül valók voltak.