Krónika I. könyve 7

1Izsakhár fiai: Thóla, Pua, Jásub és Simron, négyen. 2Thóla fiai pedig: Uzzi, Réfája, Jériel, Jakhmai, Jibsám és Sámuel, kik fejedelmek valának az ő atyjaiknak családjaiban. A Thóla fiai erős hadakozók voltak nemzetségökben, kiknek száma Dávid király idejében huszonkétezerhatszáz vala. 3Uzzi fiai: Izráhja; és az Izráhja fiai: Mikáel, Obádia, Joel, Issia, öten, a kik mind főemberek valának. 4És közöttük nemzetségeik és családjaik szerint harminczhatezer hadakozó férfi volt, mert sok feleségök volt és sok fiuk is. 5Ezeknek testvéreik is, Izsakhárnak egész nemzetsége szerint erős hadakozó férfiak valának, nyolczvanhétezeren szám szerint mindenestől. 6Benjámin fiai: Bela, Béker és Jediáel, hárman. 7Bela fiai: Esbon, Uzzi, Uzziel, Jérimót és Hiri, öt főember az ő nemzetségökben, erős hadakozó férfiak, a kik megszámláltatván, huszonkétezerharmincznégyen valának. 8Béker fiai: Zémira, Joás, Eliézer, Eljoénai, Omri, Jeremót, Abija, Anatót és Alémet; ezek mindnyájan Béker fiai. 9Azok megszámláltatván nemzetségeik szerint, családjuk fejei és az erős hadakozó férfiak húszezerkétszázan valának. 10Továbbá Jédiáel fia: Bilhán; Bilhán fiai: Jéus, Benjámin, Éhud, Kénaána, Zetán, Társis és Ahisahár. 11Ezek mind Jédiáel fiai, családfők, erős hadakozó férfiak, a kik tizenhétezerkétszázan mehetnek vala ki a viadalra. 12Ir fiai: Suppim és Khuppim; Húsim Ahernek fia. 13Nafthali fiai: Jakhcziel, Gúni, Jéczer, Sallum, a Bilha fiai. 14Manasse fiai: Aszriel, kit szüle az ő felesége. Az ő ágyastársa pedig, a Siriabeli asszony szülé Mákirt, a Gileád atyját. 15Mákir pedig vevé feleségül Khuppimnak és Suppimnak hugát, kinek neve Maáka. A másiknak neve Czélofhád. Czélofhádnak leányai voltak. 16Maáka, a Mákir felesége szüle fiat, a kit neveze Péresnek; annak pedig öcscsét Séresnek. Ennek fiai: Ulám és Rékem. 17Ulám fia: Bédán. Ezek a Gileád fiai, ki Mákir fia volt, ki Manasse fia volt. 18Az ő huga, Moléket pedig szülé Ishodot, Abiézert és Makhlát. 19Semidának fiai voltak: Ahián, Sekem, Likhi és Aniám. 20Efraim fiai pedig: Sútelákh, kinek fia Béred, ennek fia Táhát, ennek fia Elhada, ennek fia Táhát. 21Ennek fia Zábád, ennek fia Sútelákh, Ezer és Elhád. És megölék ezeket a Gáthbeliek, a földnek lakosai; mert alámentek vala, hogy barmaikat elhajtsák. 22Efraim azért, az ő atyjok sokáig siratá őket, a kihez elmennek vala az ő atyjafiai, és őt vigasztalják vala. 23Beméne azért az ő feleségéhez, ki fogada méhében, és szüle fiat, és nevezé Bériának, mivelhogy szerencsétlenség történt az ő házában. 24Leánya pedig Seéra vala, a ki alsó és felső Bethoront és Uzen-Seérát építé. 25Réfah is az ő fia és Resef; ennek fia Théla, ennek fia Táhán. 26Ennek fia Laadán, ennek fia Ammihud, ennek fia Elisáma. 27Ennek fia Nún, ennek fia Józsué. 28Ezeknek birtokuk és lakóhelyük vala: Béthel és annak mezővárosai; napkeletre Naarán, napenyészetre Gézer és ennek mezővárosai, Sikem és ennek mezővárosai, szinte Gázáig és az ehhez tartozó mezővárosokig; 29És a Manasse fiai mellett: Béth-Seán és ennek mezővárosai, Thaanák és ennek mezővárosai, Megiddó és ennek mezővárosai, Dór és ennek mezővárosai. Ezekben laktak az Izráel fiának, Józsefnek fiai. 30Áser fiai: Jimnah, Jisvah, Jisvi, Beriha és Szerakh, az ő hugok. 31Beriha fiai: Khéber és Malkhiel, a ki Birzávit atyja volt. 32Khéber pedig nemzé Jaflétet, Sómert, Hótámot és Suát, az ő hugokat. 33Jaflét fiai: Pásák, Bimhál, Asvát; ezek Jaflét fiai. 34Sómer fiai: Ahi és Róhega, Jehubba és Arám. 35Testvérének, Hélemnek fia vala: Sófákh, Jimna, Séles és Amál. 36Sófákh fiai: Suákh, Harnéfer, Suál, Béri és Imra. 37Béser, Hód, Samma, Silsa, Itrán és Beéra. 38Jéter fiai: Jéfunné, Pispa és Ara. 39Ulla fiai: Ara, Hanniel és Risja. 40Ezek mind Áser fiai, családfők, válogatott harczosok, a fejedelmek fejei; és megszámláltatván az ő nemzetségök rendje szerint, huszonhatezer harczra képes férfi volt.