Krónika I. könyve 6

1Lévi fiai: Gerson, Kéhát és Mérári. 2Kéhát fiai pedig: Amrám, Ishár, Hebron és Uzziel. 3Amrám gyermekei: Áron, Mózes és Miriám; Áron fiai pedig: Nádáb, Abihu, Eleázár és Ithamár. 4Eleázár nemzé Fineást, Fineás nemzé Abisuát; 5Abisua pedig nemzé Bukkit, Bukki nemzé Uzzit; 6Uzzi nemzé Zeráhiát, Zeráhia nemzé Mérajótot; 7Mérajót nemzé Amáriát, Amária nemzé Ahitúbot; 8Ahitúb nemzé Sádókot; Sádók nemzé Ahimáhást; 9Ahimáhás nemzé Azáriát, Azária nemzé Jóhanánt; 10Jóhanán nemzé Azáriát, ez volt a pap abban a házban, a melyet Salamon Jeruzsálemben épített vala. 11Azária nemzé Amáriát; Amária nemzé Ahitúbot; 12Ahitúb nemzé Sádókot, Sádók nemzé Sallumot; 13Sallum nemzé Hilkiát; Hilkia nemzé Azáriát; 14Azária nemzé Séráját, Sérája nemzé Jéhozadákot; 15Jéhozadák pedig fogságba méne, mikor az Úr Júdát és Jeruzsálemet fogságba viteté Nabukodonozor által. 16Lévi fiai: Gerson, Kéhát és Mérári. 17Ezek a Gerson fiainak nevei: Libni és Simhi. 18Kéhát fiai: Amrám, Jiczhár, Khebron és Huzziel. 19Mérári fiai: Makhli és Musi. Ezek a Lévi háznépei az ő nemzetségeik szerint. 20Gersonnak fiai: Ligni az ő fia, Jáhát ennek fia, Zima ennek fia. 21Jóah ennek fia, Iddó ennek fia, Zérah ennek fia és Jéathérai ennek fia. 22Kéhát fiai: Amminádáb az ő fia, Kórákh ennek fia és Asszir ennek fia; 23Elkána ennek fia, Ebiásáf ennek fia és Asszir ennek fia. 24Tákhát ennek fia, Uriel ennek fia, Uzzia ennek fia és Saul ennek fia. 25Elkána fiai: Amásai és Ahimót, 26Elkána. Elkána fia: Sófai az ő fia és Náhát ennek fia. 27Eliáb ennek fia, Jérohám ennek fia, Elkána ennek fia. 28Sámuel fiai pedig: az elsőszülött Vásni, a második Abija. 29Mérári fiai: Mahli, Libni ennek fia; Simhi ennek fia és Uzza ennek fia. 30Simea ennek fia, Haggija ennek fia és Asája ennek fia. 31Ezek azok, a kiket Dávid állított be az Úr házában az énekléshez, mikor az Isten ládája elhelyeztetett. 32És a míg Salamon felépíté az Úr házát Jeruzsálemben, addig a gyülekezet sátora előtt szolgáltak énekléssel és állottak szolgálatban, kiki az ő rendje szerint. 33Ezek pedig a kik szolgáltak, és az ő fiaik: a Kéhátiták fiai közül Hémán főéneklő, Jóel fia, ki Sámuel fia. 34Ki Elkána fia, ki Jérohám fia, ki Eliél fia, ki Thóa fia. 35Ki Czúf fia, ki Elkána fia, ki Mahát fia, ki Amásai fia. 36Ki Elkána fia, ki Jóél fia, ki Azárja fia, ki Séfánia fia. 37Ki Tákhát fia, ki Asszir fia, ki Ebiásáf fia, ki Kórákh fia. 38Ki Jiczhár fia, ki Kéhát fia, ki Lévi fia, ki Izráel fia. 39És ennek testvére, Asáf, a ki jobbkeze felől áll vala; Asáf, a Berekiás fia, ki Simea fia vala. 40Ki Mikáel fia, ki Bahásia fia, ki Melkija fia. 41Ki Ethni fia, ki Zérah fia, ki Adája fia. 42Ki Etán fia, ki Zimma fia, ki Simhi fia. 43Ki Jáhát fia, ki Gerson fia, ki Lévi fia. 44Továbbá a Mérári fiai, a kik azokkal atyafiak valának, balkéz felől állnak vala; Etán, Kisi fia, ki Abdi fia, ki Malluk fia. 45Ki Kasábja fia, ki Amásia fia, ki Hilkia fia. 46Ki Amsi fia, ki Báni fia, ki Sémer fia. 47Ki Makhli fia, ki Musi fia, ki Mérári fia, ki Lévi fia. 48És testvéreik, a Léviták rendeltetnek vala az Isten háza hajlékának egyéb szolgálatjára. 49Áron pedig és az ő fiai az egészen megégetendő áldozatnak oltára mellé, és a füstölő oltár mellé, a szentek-szentjének szolgálatja mellé, és az Izráel megszentelésére rendeltetének mind a szerint, a mint Mózes, az Isten szolgája megparancsolta volt. 50Áron fiai pedig ezek: Eleázár, az ő fia, ennek fia Fineás, ennek fia Abisua. 51Ennek fia Bukki, ennek fia Uzzi, ennek fia Zerája. 52Ennek fia Merájót, ennek fia Amárja, ennek fia Akhitúb. 53Ennek fia Sádók, ennek fia Akhimás. 54És az Áron fiainak, a Kéhátiták nemzetségéből, ezek a lakhelyeik, letelepedésük szerint az ő vidékükön, mert ez jutott volt nékik sors által. 55Ők kapták Hebront, a Júda földében és a körülte való legelőket. 56De e város földjeit és annak faluit Kálebnek, a Jefunné fiának adák. 57Az Áron fiainak azért a Júda városai közül adák a menedékvárosokat, Hebront, Libnát és legelőit, Jatthirt és Esthemoát és ezeknek legelőit, 58És Hilent és annak legelőit, és Débirt és annak legelőit, 59Asánt és annak legelőit, és Béth-Semest és annak legelőit. 60A Benjámin nemzetségéből: Gébát és annak legelőit, Allémetet és annak legelőit, Anatót várost is és annak legelőit. Ezeknek az ő nemzetségek szerint tizenhárom városuk volt. 61A Kéhát többi fiainak pedig az egy nemzetségnek családjaitól, és a félnemzetségből, a Manasse nemzetségének felétől, sors által tíz várost adtak. 62Míg a Gerson fiainak meg az ő nemzetségök szerint az Izsakhár nemzetségéből, az Áser nemzetségéből, a Nafthali nemzetségéből és a Manasse nemzetségéből Básánban adtak tizenhárom várost. 63A Mérári fiainak az ő nemzetségök szerint a Rúben nemzetségéből, a Gád nemzetségéből és a Zebulon nemzetségéből sors által tizenkét várost. 64Adának tehát az Izráel fiai a Lévitáknak városokat, azoknak legelőivel együtt. 65Sors által adták a Júda nemzetségéből, a Simeon nemzetségéből és a Benjámin nemzetségéből ezeket a névszerint megnevezett városokat. 66Azoknak, a kik a Kéhát fiainak családjaiból valók voltak, és a határukban levő városok az Efraim nemzetségéből valának: 67Azoknak adák a menedékvárosokat, Sikemet és annak legelőit az Efraim hegyén, Gézert és annak legelőit. 68És Jokmeámot és annak legelőit, Bethoront és annak legelőit. 69Ajalont és annak legelőit; Gáthrimmont is és annak legelőit. 70A Manasse nemzetségének feléből Anert és annak legelőit, Bileámot és annak legelőit, a Kéhát többi fiainak családjai részére. 71A Gerson fiainak pedig a Manasse félnemzetségéből Gólánt Básánban és annak legelőit, és Astarótot és annak legelőit: 72Az Izsakhár nemzetségéből adák Kédest és annak legelőit; Dobrátot és annak legelőit. 73Rámótot és annak legelőit, Anémet és annak legelőit. 74Az Áser nemzetségéből Másált és annak legelőit, és Abdont és annak legelőit. 75Hukókot és annak legelőit; Réhobot és annak legelőit. 76A Nafthali nemzetségéből Kédest Galileában és annak legelőit; Hammont és annak legelőit; és Kirjáthaimot és annak legelőit. 77A Mérári többi fiainak a Zebulon nemzetségéből Rimmont és annak legelőit, és Thábort és annak legelőit. 78A Jordánon túl Jérikhó ellenében a Jordánnak napkelet felől való részében a Rúben nemzetségéből Bésert a pusztában és annak legelőit; Jahását és annak legelőit. 79Kedemótot és annak legelőit; Mefaátot és annak legelőit. 80A Gád nemzetségéből Rámótot Gileádban és annak legelőit; Mahanaimot és annak legelőit. 81Hesbont és annak legelőit; Jaázert és annak legelőit.