Krónika I. könyve 3

1Ezek a Dávid fiai, a kik Hebronban születének néki: elsőszülötte vala Amnon, a Jezréelből való Ahinoámtól; második vala Dániel, a Kármelből való Abigailtól. 2Harmadik Absolon, a ki Maakának, a Gessurbeli Talmai király leányának volt a fia; negyedik Adónia, Haggittól való. 3Ötödik Sefátia, Abitáltól való; hatodik Jitreám, az ő feleségétől, Eglától való. 4E hat fia születék néki Hebronban, a hol hét esztendeig és hat hónapig uralkodott; Jeruzsálemben pedig harminczhárom esztendeig uralkodék. 5Jeruzsálemben pedig ezek születének néki: Simea, Sóbáb, Nátán és Salamon, négyen, Bathsuától, az Ammiel leányától. 6És Ibhár, Elisáma és Elifélet. 7Nógah, Néfeg és Jáfia. 8És Elisáma, Eljada és Elifélet, kilenczen. 9Mindezek a Dávid fiai, az ő ágyastársainak fiain kivül; és ezeknek a huga, Támár. 10Salamonnak pedig fia volt Roboám; ennek fia Abija, ennek fia Asa, ennek fia Josafát. 11Ennek fia Jórám, ennek fia Akházia, ennek fia Joás. 12Ennek fia Amásia, ennek fia Azária; ennek fia Jótám. 13Ennek fia Akház, ennek fia Ezékiás, ennek fia Manasse. 14Ennek fia Amon, ennek fia Jósiás. 15Jósiásnak pedig fiai: elsőszülötte Johanán, második Jójákim, harmadik Sédékiás, Sallum negyedik. 16Jójákim fiai: az ő fia Jékoniás, ennek fia Sédékiás. 17Jékóniásnak fiai: Assir, ennek fia Saálthiel. 18És Málkirám, Pedája, Sénasár, Jékámia, Hosáma és Nédábia. 19Pedája fiai: Zerubábel és Simei. Zerubábel fiai: Mesullám, Hanánia; és az ő hugok vala Selómit. 20És Hásuba, Ohel, Berekia, Hasádia és Jusáb-Hésed, ezek öten. 21Hanánia fiai: Pelátia és Jésaia; és Refája fiai és Arnám fiai, Obádia fiai, Sekánia fiai. 22És Sekánia fiai: Semája. Semája fiai: Hattus, Jigeál, Báriah, Neárja és Sáfát, ezek hatan. 23Neárja fiai: Eljohénai, Ezékiás és Azrikám, ezek hárman. 24Eljohénai fiai: Hódajéva, Eliásib, Pelája, Akkub, Johanán, Delája és Anáni; ezek heten.