Krónika I. könyve 24

1Az Áron fiainak is voltak rendjeik. Áron fiai: Nádáb, Abihú, Eleázár és Itamár. 2Nádáb és Abihú még atyjuk előtt meghaltak és fiaik nem valának, azért Eleázár és Itamár viselék a papságot. 3És elosztá őket Dávid és Sádók, ki az Eleázár fiai közül vala, és Ahimélek, ki az Itamár fiai közül vala, az ő tisztök szerint a szolgálatra. 4Eleázár fiai között pedig több főember találtaték, mint az Itamár fiai között, mikor eloszták őket. Az Eleázár fiai között családjaik szerint tizenhat főember volt; az Itamár fiai közül, családjaik szerint, nyolcz. 5Eloszták pedig őket sors által válogatás nélkül, mert a szenthelynek fejedelmei és Istennek fejedelmei valának úgy az Eleázár, mint az Itamár fiai közül valók. 6És beírá őket Semája, a Nétanéel fia, a Lévi nemzetségéből való íródeák, a király előtt és a fejedelmek előtt, Sádók pap előtt; Ahimélek előtt, ki Abjátár fia vala, és a papoknak és Lévitáknak családfői előtt. Egy család sorsoltatott az Eleázár és egy az Itamár nemzetségéből. 7Esék pedig az első sors Jojáribra; a második Jedájára; 8Hárimra a harmadik; Seórimra a negyedik; 9Málkijára az ötödik; Mijáminra a hatodik; 10Hakkósra a hetedik; Abijára a nyolczadik; 11Jésuára a kilenczedik; Sekániára a tizedik; 12Eliásibra a tizenegyedik; Jákimra a tizenkettedik; 13Huppára a tizenharmadik; Jésebeábra a tizennegyedik; 14Bilgára a tizenötödik; Immérre a tizenhatodik; 15Hézirre a tizenhetedik; Hápisesre a tizennyolczadik; 16Petáhiára a tizenkilenczedik; Jéhezkelre a huszadik; 17Jákinra a huszonegyedik; Gámulra a huszonkettedik; 18Delájára a huszonharmadik; Maáziára a huszonnegyedik. 19Ez az ő hivatalos rendjök szolgálatukban, hogy bejárnának az Úr házába sorban, az ő atyjoknak Áronnak rendelése szerint, a mint megparancsolta volt néki az Úr, Izráel Istene. 20A mi Lévi többi fiait illeti: az Amrám fiai közül vala Subáel; a Subáel fiai közül Jehdéja. 21A mi illeti Rehábiát: a Rehábia fiai közül Issija vala fő. 22Az Ishár fiai közül Selómót; és a Selómót fiai közül Jahát. 23A Hebron fiai közül első vala Jérija, Amárja második, Jaháziel harmadik, Jekámhám negyedik. 24Uzziel fiai: Mika; a Mika fiai közül Sámir. 25Mika atyjafia Issija; Issija fiai közül Zekáriás. 26Mérári fiai: Mákhli és Músi; Jaázija fia, Bénó. 27Mérárinak Jaázijától, az ő fiától való fiai: Sohám, Zakkúr és Hibri. 28Mákhlitól vala Eleázár, és ennek nem valának fiai. 29Kistől: a Kis fiai közül való volt Jérakhméel. 30Músi fiai: Mákhli, Eder és Jérimót. Ezek a Léviták fiai az ő családjaik szerint. 31Ezek is sorsot vetének az ő atyjokfiaival az Áron fiaival együtt Dávid király előtt, Sádók és Ahimélek előtt, és a papok és Léviták családfői előtt, a fő a kisebbekkel egyformán.