Krónika I. könyve 11

1És gyűlének az Izráeliták mindnyájan Dávidhoz Hebronba, mondván: Ímé mi a te csontod és a te tested vagyunk; 2Ezelőtt is, még mikor Saul volt a király, te voltál az, a ki az Izráelt ki- és bevezetéd, és ezt mondotta a te Urad Istened néked: Te legelteted az én népemet, az Izráelt, és te leszel vezér az én népemen, az Izráelen. 3Elmenének azért mindnyájan az Izráel vénei a királyhoz Hebronba, és szövetséget tőn Dávid velök Hebronban az Úr előtt; és királylyá kenték Dávidot Izráel felett, az Úrnak Sámuel által való beszéde szerint. 4Elméne akkor Dávid és az egész Izráel Jeruzsálembe; ez Jebus (ott a Jebuzeusok voltak a föld lakosai). 5És mondának Jebus lakói Dávidnak: Ide be nem jössz! De megvevé Dávid a Sion várát; ez a Dávid városa; 6Mert ezt mondotta vala Dávid: A ki legelőször egy Jebuzeust levág, előljáró és vezér legyen. Felméne azért legelőször Joáb, a Séruja fia; és lőn előljáróvá. 7Azután lakék Dávid a várban, azért nevezék azt Dávid városának. 8És megépíté Dávid a várost Millótól fogva egészen körül; Joáb pedig megépíté a városnak maradékát. 9És folytonosan emelkedék Dávid; mert a Seregek Ura vala ő vele. 10Ezek pedig a hősök előljárói, a kik Dávid mellett valának, a kik erősen forgolódának vele az ő királyságáért egész Izráellel, hogy királylyá válaszszák őt Izráel felett, az Úr beszéde szerint. 11Ezek számszerint a hősök, a kik Dávid körül valának: Jásobeám, Hakhmoni fia, a harmincznak előljárója; ez emelte vala fel az ő kopjáját háromszáz ellen, a kiket egyszerre megsebesíte. 12Ezután Eleázár, az Ahóhita Dódó fia; a ki a három hős közül egy vala. 13Ő vala Dáviddal Pasdamimban, a hová összegyűlének a Filiszteusok viadalra. Egy darab föld árpával vala tele, és a nép elmenekült a Filiszteusok elől. 14De ők megállának ott annak a darab földnek a közepén, és megtartották azt, és megverék a Filiszteusokat, és az Úr megszabadítá őket nagy szabadítással. 15Továbbá, mikor alámentek hárman a harmincz főember közül Dávidhoz, a kősziklához, az Adullám barlangjába; a Filiszteusok pedig tábort járának a Réfaim völgyben. 16(Dávid az erősségben vala akkor, a Filiszteusok hada pedig Bethlehemnél.) 17Kivána Dávid vizet, és monda: Óh, ki adhatna nékem innom a Bethlehem kapuja előtt való forrásnak vizéből! 18Akkor keresztülvágták magokat hárman a Filiszteusok táborán, és vizet merítének a Bethlehem forrásából, mely a kapu előtt vala, és felvivék, és menének Dávidhoz; de Dávid nem akara inni, hanem kitölté azt az Úrnak. 19És monda: Távoztassa el tőlem az én Istenem, hogy ezt cselekedném. Avagy e férfiaknak vérét igyam-é meg, a kik életöket halálra vetették? Mert ők ezt életök veszedelmével hozták. És semmiképen nem akara inni. Ezt cselekedé a három hős. 20És Abisai, a Joáb testvére vala e háromnak előljárója; ő ragadott vala dárdát háromszáz ellen, a kiket megsebesíte; és ő volt a leghíresebb a három között. 21A három közül a kettőnél híresebb vala, azért volt azok előljárója; de azért egymaga még sem ért föl a hárommal. 22Benája, a Jojada fia, vitéz férfiúnak fia Kabséelből, a ki nagy dolgokat cselekedék; ő ölte meg Moáb két oroszlánját, és ő méne alá a verembe, s ölte meg az oroszlánt, mikor havas idő volt. 23Ugyanez ölé meg az Égyiptombeli férfit, akinek magassága öt sing volt, és oly dárda vala az Égyiptombeli férfiú kezében, mint a szövő zugoly. Szembeszálla vele egy pálczával, s kiragadá az Égyiptombeli ember kezéből a dárdát, és saját dárdájával általveré. 24Ezeket cselekedte Benája, a Jojada fia, a ki híres vala a három hős között. 25Híres vala ő a harmincz között, de azzal a hárommal nem ért fel. És előljáróvá tevé őt Dávid a tanácsosok között. 26A seregnek pedig ezek vitézei: Asael, a Joáb testvére; Elhanán, Dódónak fia, ki Bethlehembeli vala. 27Haróritból való Sammót, Pélomból való Héles, 28Tékoabeli Hira, Ikkés fia, Anatótbeli Abiézer, 29Húsatbeli Sibbékai, Ahóhitbeli Hirai. 30Nétofátbeli Maharai, Nétofátbeli Héled, Bahána fia; 31Ittai, Ribai fia, a Benjámin fiainak Gibea városából való; Pirátonbeli Benája; 32Húrai, a Gaás völgyéből való; Arbátbeli Abiel; 33Baharumi Azmávet, Saálbonitbeli Eliáhba; 34Gisonbeli Hásem fiai: Jonathán, Hararitbeli Ságé fia. 35Hararitbeli Ahiám, Sákár fia; Elifál, Úr fia, 36Mekerátbeli Héfer, Pélonbeli Ahija, 37Kármelből való Hésró, Naárai, Ezbái fia, 38Jóel, Nátán testvére; Mibhár, Géri fia; 39Sélek, Ammon nemzetségéből való; Berótbeli Naárai, Joábnak, a ki Séruja fia vala, fegyverhordozója; 40Itrébeli Hira, Itrébeli Gáreb, 41Hitteus Uriás, Zabád, Ahlai fia; 42Hadina, a Rúben nemzetségéből való Siza fia, ki a Rúbeniták előljárója vala, és vele harminczan valának. 43Hanán, Maaka fia, és Mitnibeli Jósafát, 44Asterátbeli Uzzija; Sáma és Jéhiel, Aroerbeli Hótám fiai. 45Jidiháel, Simri fia, és az ő testvére, Joha, Tisibeli. 46Mihávimbeli Eliel, Jéribai és Jósávia, Elnaám fia, és Jitma, Moáb nemzetségéből való. 47Eliel és Obed és Jaásiel, Mésóbájából valók.