Isaia 48:1-11 1Ascultaţi lucrul acesta, casa lui Iacov, voi, care purtaţi numele lui Israel şi care aţi ieşit din apele lui Iuda; voi, care aţi jurat pe Numele Domnului şi care chemaţi pe Dumnezeul lui Israel, dar nu în adevăr, nici cu neprihănire!

Ascultaţi lucrul acesta. Isaia se adresează făţarnicilor din Israel, acelora care pretind că Îi slujesc lui Dumnezeu, dar de fapt se poartă aşa cum le place (vezi comentariul la Matei 6,2).

Apele lui Iuda. Targumurile zic: Sămânţa lui Iuda.

Chemaţi. Literal faceţi să se pomenească.

2Căci ei îşi trag numele de la cetatea sfântă şi se bizuie pe Dumnezeul lui Israel, al cărui nume este Domnul oştirilor.

Cetatea Sfântă. Renegaţii aceştia se dau drept cetăţeni ai Sionului, dar sunt numai cu numele (vezi Isaia 29,13; Ieremia 7,4.9-11; Mica 3,11; Matei 3,9; 15,8; Ioan 8,33.39; Romani 4,1.2; 9,6). Ei umblă după beneficiile pe care le aduce credincioşia faţă de Dumnezeu, dar nu sunt dispuşi să plătească preţul ascultării (vezi comentariul la Matei 7,21-27). Ei doresc toate privilegiile poziţiei de ucenic, dar refuză să poarte răspunderile ei.

3De multă vreme am făcut cele dintâi prorocii, din gura Mea au ieşit şi Eu le-am vestit: deodată am lucrat, şi s-au împlinit.

Am făcut. [Am vestit, KJV]. Vezi comentariul la cap. 41,4.23; 42,9. Nu păgânii, ci poporul necredincios al lui Iuda este chemat acum să recunoască preştiinţa lui Dumnezeu.

Deodată. Sau pe neaşteptate. Dumnezeu prezisese aceste evenimente, dar pentru făţarnicii lipsiţi de credinţă ceea ce s-a petrecut a venit ca o deplină surpriză (vezi Matei 24,39). Pentru un sfat asemănător pentru aceia care aşteaptă venirea Domnului, vezi 1Tesaloniceni 5,1-8.

4Ştiind că eşti împietrit, că grumazul îţi este un drug de fier şi că ai o frunte de aramă,

Împietrit. Când Dumnezeu l-a chemat pe Israel El ştia cum vor fi. Avertizările împotriva abaterilor au fost date pentru că Domnul cunoştea primejdiile care le stăteau în faţă şi cât de uşor puteau cădea în ispită (vezi comentariul la Deuteronom 9,6; comp. cu comentariul la Exod 4,21).

5ţi-am vestit demult aceste lucruri, ţi le-am spus mai înainte ca să se întâmple, ca să nu poţi să zici: „Idolul meu le-a făcut, chipul meu cioplit sau chipul meu turnat le-a poruncit!”

Idolul meu. Israel de abia părăsise Egiptul şi au şi pus eliberarea lor pe seama unui idol (Exod 32,4). Pe vremea captivităţii din 586 î.Hr., Ieremia l-a mustrat şi el pe Israel din cauza împietririi lui de inimă (Ieremia 44).

6Ai auzit toate aceste lucruri pe care le vezi acum! Şi nu vreţi să le mărturisiţi acum?… De acum, îţi vestesc lucruri noi, ascunse, necunoscute de tine.

Ai auzit. Ceea ce prezisese Domnul se adeverise, şi ei văzuseră cu proprii lor ochi. Nu vor recunoaşte deschis preştiinţa Lui?

Lucruri noi. Acum Domnul descoperă alte amănunte cu privire la evenimente care încă urmează să aibă loc. Nici oamenii şi nici idolii lor nu puteau susţine că preziseseră lucrurile acestea.

7Ele se fac în timpul de faţă şi nu fac parte din trecut; până în ziua de azi n-aveai nicio cunoştinţă despre ele, ca să nu poţi zice: „Iată că le ştiam.” 8Nici nu le-ai auzit, nici nu le-ai ştiut şi nici nu-ţi era deschisă odinioară urechea la ele: căci ştiam că ai să fii necredincios şi că din naştere ai fost numit răzvrătit.

Necredincios. Vezi comentariul la v. 1. Dumnezeu cunoştea bine caracterul stricat al poporului Israel. El ştia că ei nu doreau să creadă şi că, până la urmă, ei se vor îndreptăţi în răzvrătirea lor. De aceea, El prezintă acum o serie de preziceri neobişnuite cuprinzând viitoarea lor captivitate, misiunea lui Cir, cu un veac şi jumătate înainte de timpul lui, eliberarea lor din Babilon şi alte evenimente culminând cu venirea lui Mesia.

Răzvrătit. (Deuteronom 29,4; 31,27).

9Din pricina Numelui Meu sunt îndelung răbdător, pentru slava Mea Mă opresc faţă de tine, ca să nu te nimicesc.

Din pricina Numelui Meu. Din cauza stricăciunii lor (vezi comentariul la v. 1, 2) poporul lui Iuda nu mai merita mila sau favoarea de la Dumnezeu. Dar prăbuşirea lor ar fi adus ocară asupra Numelui Său, deoarece oamenii L-ar fi socotit capricios, răzbunător, neînstare să-Şi aducă la îndeplinire propriile Lui planuri şi scopuri, Numele lui Dumnezeu reprezenta caracterul Lui – un Dumnezeu care era “plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi credincioşie (Exod 34,6). Din cauza aceasta urma ca Dumnezeu să continue să manifeste bunătate şi milă faţă de ei în ciuda încăpăţânării lor. Ei erau poporul Lui, iar planul Lui de mântuire a lumii era, în vremurile vechi, legat de ei (vezi p. 26-30).

10Iată, te-am pus în cuptor, dar nu te-am găsit argint; te-am lămurit în cuptorul urgiei.

Nu te-am găsit argint. De preferat după felul argintului sau ca argintul. Israel nu urma să fie curăţit cu acea intensitate de căldură necesară pentru curăţirea argintului deoarece atunci ar fi fost pe deplin nimicit. Israel urma să fie corectat cu măsură (KJV) (Ieremia 30,11; Osea 11,9), adică, numai în măsura necesară arderii murdăriei şi zgurii lui (vezi Ezechiel 22,15-22).

Te-am lămurit. Sau încercat (vezi Maleahi 3,2.3).

11Din dragoste pentru Mine, din dragoste pentru Mine vreau să lucrez! Căci cum ar putea fi hulit Numele Meu? Nu voi da altuia slava Mea.

Din dragoste pentru Mine. [Pentru Mine, KJV]. Vezi comentariul la v. 9. Dacă Domnul nu l-ar fi izbăvit pe Israel, Numele Lui ar fi fost profanat printre păgâni. Dumnezeu urma să-l refacă pe Israel, nu din cauza meritelor lor, ci din cauza milei lui – pentru ca Numele Lui să fie slăvit.

Deschide Biblia