Isaia 42:1-7 1„Iată Robul Meu, pe care-L sprijin, Alesul Meu, în care Îşi găseşte plăcere sufletul Meu. Am pus Duhul Meu peste El; El va vesti neamurilor judecata.

Robul Meu. Pentru contextul capitolului 42 vezi comentariul la cap. 40,1. Rob sau slujitor aici este o desemnare a lui Hristos (vezi comentariul la cap. 41,8). În Matei 12,18 profeţia aceasta este aplicată în mod specific la Hristos. Într-adevăr, multe expresii din capitolul acesta nu se pot aplica la nimeni altul. Isus adesea s-a referit la Sine ca fiind trimis de Tatăl Său să îndeplinească o misiune încredinţată (Ioan 4,34; 6,38; 14,31). Cu privire la natura lucrării Sale, el a declarat că n-a venit să I se slujească ci să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi (Matei 20,28) şi că El era printre ai Săi ca cel ce slujeşte (Luca 22,27). Aici şi în capitolele care urmează, Isaia prezintă tabloul cel mai complet al lui Mesia şi al misiunii Sale pe pământ din întreg Vechiul Testament. Mai ales datorită acestor profeţii Isaia este cunoscut ca profetul evanghelist.

Îşi găseşte plăcerea. Vezi comentariul la Matei 3,17.

Duhul Meu peste El. Aici Isaia se referă în mod lămurit la cele trei Persoane ale Dumnezeirii: Eu [Tatăl] am pus Duhul Meu [Duhul Sfânt] peste El [Robul, Mesia] (Matei 12,18). Într-un fel special Duhul Sfânt a coborât asupra lui Hristos la botezul Lui (vezi comentariul la Matei 3,16; Luca 4,18; vezi şi Ioan 1,32.33; Fapte 10,38).

Judecata. Sau dreptatea. Misiunea lui Hristos pentru neamuri este proeminentă în această secţiune a lui Isaia (vezi cap. 45,22; 49,6.7.12.22; 54,3.5; 56,3-8; 60,3-5; 62,2). Că solia harului divin nu urma să fie numai pentru iudei, ci pentru toţi oamenii, este unul din adevărurile distinctive prezentate într-un mod unic de Isaia.

2El nu va striga, nu-Şi va ridica glasul şi nu-l va face să se audă pe uliţe.

Să se audă pe uliţe. Mesia avea să facă o mare lucrare într-un chip liniştit şi discret, fără pompă sau spectacol.

3Trestia frântă n-o va zdrobi, şi mucul care mai arde încă nu-l va stinge. Va vesti judecata după adevăr.

Trestia frântă. Vezi comentariul la Matei 12,20. Mesia le va sluji cu gingăşie celor slabi, zdrobiţi şi apăsaţi. El este un prieten pentru păcătosul smerit şi căit – pentru orice om care se află în nevoie. Oameni care pentru ei înşişi şi pentru alţii par a fi dincolo de orice nădejde vor afla în el mângâierea, tăria şi curajul de care au atâta nevoie.

Mucul care mai arde. Adică, feştila care pâlpâie şi este gata să se stingă.

4El nu va slăbi, nici nu Se va lăsa, până va aşeza dreptatea pe pământ; şi ostroavele vor nădăjdui în legea Lui.”

Dreptatea. În ciuda greutăţilor pe care le-ar fi avut de întâmpinat, Mesia va stărui în înaintarea către ţinta de a restabili legea justă a universului pe acest pământ. Ostroavele. Sau ţinuturile de coastă o denumire obişnuită în Vechiul Testament pentru ţările care se învecinau cu Mediterana, aici echivalent cu neamurile.

Vor nădăjdui în legea Lui. sulul 1QIsa de la Marea Moartă zice El va face să posede [sau, moştenească] legea Lui. Ebraicul torah legea, cuprinde în sine toată voia descoperită a lui Dumnezeu (vezi comentariul la Psalmi 19,7; Proverbe 3,1). Isaia vede aici convertirea neamurilor (vezi p. 28-30).

5Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu care a făcut cerurile şi le-a întins, care a întins pământul şi cele de pe el, care a dat suflare celor ce-l locuiesc, şi suflet, celor ce merg pe el.

A făcut cerurile. Vezi comentariul la cap. 40,12.26.28.

6„Eu, Domnul, Te-am chemat ca să dai mântuire şi Te voi lua de mână, Te voi păzi şi Te voi pune ca legământ al poporului, ca să fii Lumina neamurilor,

Ca să dai mântuire [KJV: în dreptate]. Planul mântuirii este un mijloc nu numai de a-i salva pe oameni de păcat dar şi de a îndreptăţi caracterul cel drept al lui Dumnezeu înaintea întregului univers. Vezi comentariul la Ioan 17,4.6.

Te voi lua de mână. Cu privire la felul în care Hristos a fost călăuzit zi după zi în împlinirea planului misiunii Lui pe pământ, vezi comentariul la Marcu 3,13; Luca 2,49; vezi DA 208, 417. Noi trebuie să călcăm pe urmele Sale.

Legământ. Hristos va fi nu doar mijlocitorul legământului, ci legământul însuşi. El constituie centrul şi substanţa lui. El nu numai că va aduce pacea, ci va fi pacea noastră pentru ca noi care eram străini de legămintele făgăduinţei, să putem fi apropiaţi de Dumnezeu prin Sângele Său preţios (Efeseni 2,12-14; Mica 5,5).

Lumina. Vezi p. 28, 29. Fără Hristos oamenii bâjbâie şi se poticnesc prin întuneric. Însă în Hristos cei mai nefericiţi şi mai întunecaţi au privilegiul de a găsi lumina vieţii (vezi Isaia 49,6; Luca 2,32, Ioan 1,4-9; Fapte 13,47).

7să deschizi ochii orbilor, să scoţi din temniţă pe cei legaţi şi din prinsoare pe cei ce locuiesc în întuneric.

Să deschizi. Vezi comentariul la Luca 4,18. Redarea vederii fizice în diferite ocazii a dovedit că Hristos avea puterea să redea vederea sufletului oamenilor (Ioan 9,1-9; comp. Isaia 61,1-3).

Deschide Biblia