Isaia 42:1,6 1„Iată Robul Meu, pe care-L sprijin, Alesul Meu, în care Îşi găseşte plăcere sufletul Meu. Am pus Duhul Meu peste El; El va vesti neamurilor judecata.

Robul Meu. Pentru contextul capitolului 42 vezi comentariul la cap. 40,1. Rob sau slujitor aici este o desemnare a lui Hristos (vezi comentariul la cap. 41,8). În Matei 12,18 profeţia aceasta este aplicată în mod specific la Hristos. Într-adevăr, multe expresii din capitolul acesta nu se pot aplica la nimeni altul. Isus adesea s-a referit la Sine ca fiind trimis de Tatăl Său să îndeplinească o misiune încredinţată (Ioan 4,34; 6,38; 14,31). Cu privire la natura lucrării Sale, el a declarat că n-a venit să I se slujească ci să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi (Matei 20,28) şi că El era printre ai Săi ca cel ce slujeşte (Luca 22,27). Aici şi în capitolele care urmează, Isaia prezintă tabloul cel mai complet al lui Mesia şi al misiunii Sale pe pământ din întreg Vechiul Testament. Mai ales datorită acestor profeţii Isaia este cunoscut ca profetul evanghelist.

Îşi găseşte plăcerea. Vezi comentariul la Matei 3,17.

Duhul Meu peste El. Aici Isaia se referă în mod lămurit la cele trei Persoane ale Dumnezeirii: Eu [Tatăl] am pus Duhul Meu [Duhul Sfânt] peste El [Robul, Mesia] (Matei 12,18). Într-un fel special Duhul Sfânt a coborât asupra lui Hristos la botezul Lui (vezi comentariul la Matei 3,16; Luca 4,18; vezi şi Ioan 1,32.33; Fapte 10,38).

Judecata. Sau dreptatea. Misiunea lui Hristos pentru neamuri este proeminentă în această secţiune a lui Isaia (vezi cap. 45,22; 49,6.7.12.22; 54,3.5; 56,3-8; 60,3-5; 62,2). Că solia harului divin nu urma să fie numai pentru iudei, ci pentru toţi oamenii, este unul din adevărurile distinctive prezentate într-un mod unic de Isaia.

6„Eu, Domnul, Te-am chemat ca să dai mântuire şi Te voi lua de mână, Te voi păzi şi Te voi pune ca legământ al poporului, ca să fii Lumina neamurilor,

Ca să dai mântuire [KJV: în dreptate]. Planul mântuirii este un mijloc nu numai de a-i salva pe oameni de păcat dar şi de a îndreptăţi caracterul cel drept al lui Dumnezeu înaintea întregului univers. Vezi comentariul la Ioan 17,4.6.

Te voi lua de mână. Cu privire la felul în care Hristos a fost călăuzit zi după zi în împlinirea planului misiunii Lui pe pământ, vezi comentariul la Marcu 3,13; Luca 2,49; vezi DA 208, 417. Noi trebuie să călcăm pe urmele Sale.

Legământ. Hristos va fi nu doar mijlocitorul legământului, ci legământul însuşi. El constituie centrul şi substanţa lui. El nu numai că va aduce pacea, ci va fi pacea noastră pentru ca noi care eram străini de legămintele făgăduinţei, să putem fi apropiaţi de Dumnezeu prin Sângele Său preţios (Efeseni 2,12-14; Mica 5,5).

Lumina. Vezi p. 28, 29. Fără Hristos oamenii bâjbâie şi se poticnesc prin întuneric. Însă în Hristos cei mai nefericiţi şi mai întunecaţi au privilegiul de a găsi lumina vieţii (vezi Isaia 49,6; Luca 2,32, Ioan 1,4-9; Fapte 13,47).

Deschide Biblia