Ieremia 3:1,20 1El zice: „Când se desparte un bărbat de nevasta sa, pe care o părăseşte, şi ea ajunge nevasta altuia, se mai întoarce bărbatul acesta la ea? N-ar fi chiar şi ţara aceea spurcată? Şi tu ai curvit cu mulţi ibovnici, şi să te întorci iarăşi la Mine? – zice Domnul.

EL ZICE. Ebr. Le’emor, literal, zicând. Legătura acestei forme verbale cu contextul nu este indicată. Comentatorii au prezentat diferite lămuriri pentru această construcţie nenaturală, 1) Ea este legată de leapădă (cap. 2,37). 2) Un rând care în original suna, Cuvântul Domnului mi-a vorbit zicând, a fost lăsat deoparte din textul original, rămânând doar un singur cuvânt. 3) Exprimarea ebraică nu este un echivalent neobişnuit pentru cu alte cuvinte, sau de exemplu. 4) Este o elipsă, şi cuvântul ar trebui redat printr-o exprimare ca aceasta, De obicei se spune, sau sar putea spune. Oricare traducere ar fi adoptată, interpretarea celor ce urmează rămâne neschimbată. În LXX sau Siriacă nu găsim traducerea acestui cuvânt.

SE DESPARTE. O aluzie la legea din Deuteronom 24,1-14. Dacă această solie profetică a fost rostită după descoperirea legii şi rezultatul vădit pro-reînvierea interesului faţă de cuprinsul cărţii (2Regi 22,10.11), ilustraţia nu va fi avut o forţă deosebită. Însă, data soliei nu poate fi stabilită cu precizie. În acelaşi timp Ieremia s-ar putea să facă aluzie la experienţa şi solia predecesorului său, Osea. Ca o ilustrare a puterii lui Dumnezeu cu perversul Său popor, Osea îşi luase înapoi perversa lui soţie (Osea 2,14.16.19.20; 3,1). Ieremia a avut greaua sarcină de a convinge pe oamenii din zilele lui că Dumnezeu nu-i putea reprimi ca ai Săi până ce ei nu dovediseră o adâncă schimbare a inimii.

SE MAI ÎNTOARCE. Verbul ar putea fi înţeles ca posibilitate, ar fi să se întoarcă El?

ŢARA ACEEA. Vezi comentariul la Deuteronom 24,4.

MULŢI IBOVNICI. Deoarece Iuda se legase de Dumnezeu prin legătura unui legământ solemn, fapta sa de a merge după alţi dumnezei era socotită ca un adulter spiritual. Ea era vinovată nu numai de un singur caz de necredincioşie, ci de stăruire şi repetare în alergarea încoace şi încolo după nenumăraţi dumnezei.

SĂ TE ÎNTORCI IARĂŞI. Este o oarecare nesiguranţă cu privire la traducerea corectă a formei verbului (shob) tradus în felul acesta. Siriaca, Targumurile, Vulgata şi KJV traduc pe shob ca un imperativ. Aceasta face pe Domnul să spună, Cu toate că potrivit rânduielilor legale, nu s-ar cuveni să te primesc, totuşi, întoarce-te la Mine. Chemarea la întoarcere este ideea fundamentală din această cuvântare (Ieremia 3,12, 14, 22; 4,1; Zaharia 1,3), aşa că nu ar fi nelalocul ei aici. Totuşi, shob, în forma lui este masculin, pe când Dumnezeu Se adresează poporului Său sub înfăţişarea unei femei. Pronumele feminin se întâlneşte mai înainte în acest verset şi, din moment ce figura nu s-a schimbat, ar fi natural să ne aşteptăm la o formă feminină a verbului. Pe de altă parte, cei mai mulţi învăţaţi moderni, urmând LXX traduc această exprimare ca o întrebare, în mod vădit socotind shob ca un infinitiv, a se întoarce. În cazul acesta exprimarea redă o mirare sau surpriză că Iuda s-ar gândi să se întoarcă. RSV zice, V-aţi reîntoarce? iar o explicaţie pe marginea versiunii ASV spune te gândeşti să te întorci? Această interpretare pare că se potriveşte mai bine cu vers. 2. Fără îndoială, mai înainte ca Dumnezeu să poată reprimi aceşti rătăcitori ar trebui să existe o dovadă a unei schimbări din partea lor, şi un temei al seriozităţii intenţiei.

20Dar, cum este necredincioasă iubitului său o femeie, aşa Mi-aţi fost necredincioşi voi, casa lui Israel, zice Domnul!

Deschide Biblia