Evrei 8:1-6 1Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un Mare Preot care S-a aşezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi, în ceruri,

Punctul ce mai însemnat. [Suma, KJV]. Gr. kephalaion, ideea principală, rezumatul, esenţa problemei. Autorul scoate în evidenţă ideea principală a ceea ce fusese spus până acum.

Un Mare Preot. [Un astfel de Mare Preot, KJV]. Hristos nu este un mare preot obişnuit, ca aceia din preoţia aaronică. Ei slujeau pe pământ (v. 4); El slujeşte la tronul lui Dumnezeu.

La dreapta. Vezi cap. 1,3.

2ca slujitor al Locului Preasfânt şi al adevăratului Cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul.

Slujitor. Gr. leitourgos, slujitor, deservent (compară cu Romani 13,6; Filipeni 2,25; Evrei 1,7).

Al locului prea Sfânt. [Al sanctuarului, KJV]. Gr. ta hagia, literal, cele sfinte, [locurile] sfinte. Femininul hai hagiai este cât se poate de necorespunzător aici (vezi cap. 9,2). Învăţaţii susţin în majoritate că în versiunea greacă aici este un neutru plural. Există diferite opinii cu privire la forţa şi funcţia pluralului în cazul acesta. Unii cred că pluralul reprezintă două încăperi ale sanctuarului ceresc, corespunzând celor două încăperi din cel pământesc. Alţii cred că aici este un plural intensiv, denotând doar concentrarea obiectelor sfinte în sanctuar. Incertitudinea provine din faptul că în cap. 9,2.3 dovezile textuale favorizează o forma de plural pentru termenul grecesc care descrie a doua încăpere (vezi comentariul de acolo). În vederea acestui lucru, faptul că ta hagia este o formă de plural, nu dovedeşte în mod necesar că sunt două încăperi în sanctuarul ceresc. Totuşi, că lucrarea lui Hristos în sanctuarul ceresc e săvârşită în nouă încăperi sau două mari despărţituri, este evident dintr-o comparaţie a celui pământesc cu cel ceresc, deoarece cel

pământesc era după chipul adevăratului locaş (cap. 9,24, RSV) din cer. Vezi şi Exodul 25,9; Daniel 8,14; Nota Suplimentară de la Evrei 10. Şi al. Mai degrabă adică al. Adevăratului. Gr. alethinos, autentic, real. Sanctuarul pământesc era numai o reprezentare a celui ceresc. Cort. [Tabernacol, KJV]. Gr. skene, cort. Terminologia sanctuarului pământesc este folosită pentru cel ceresc.

Ridicat. Este o figură de stil, folosită aici deoarece sanctuarul este descris ca un tabernacol sau cort. Nu trebuie să ne închipuim că în cer este un cort propru-zis, ridicat de Dumnezeu. Compară cu Exodul 33,7.

Ideea sanctuarului ceresc nu era nouă pentru iudei, aşa cum reiese din următorul citat din literatura lor cam de prin secolul I î.Hr.: Îngerul mi-a deschis porţile cerului şi am văzut sfântul templu şi pe un tron de slavă pe Cel Prea Înalt (Testament of Levi 5, 1; R. H. Charles, The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament, vol. 2, p. 307); Tu ai dat poruncă să se zidească un sanctuar în muntele Tău cel sfânt. Şi un altar în cetatea locuinţei Tale. O copie a sfântului tabernacol pe care Tu l-ai pregătit mai de la început (Wisdom of Solomon 9:8; ibid., p. 549).

3Orice mare preot este pus să aducă lui Dumnezeu daruri şi jertfe. De aceea era de trebuinţă ca şi celălalt Mare Preot să aibă ceva de adus.

Este pus să aducă. [Este rânduit să aducă, KJV]. Lucrarea preoţilor din tabernacol consta mai ales în aducerea de daruri şi jertfe. Ei erau numiţi pentru aceasta. Dimineaţa şi seara ei aduceau jertfe pentru popor, iau în cursul zilei aduceau jertfe pentru persoane.

Ceva de adus. Compară cu cap. 5,1; 9,25.

4Dacă ar fi pe pământ, nici n-ar mai fi preot, fiindcă sunt cei ce aduc darurile după Lege.

Dacă ar fi pe pământ. Autorul se referă la timpul scrierii, când templul de la Ierusalim încă era în picioare (vezi introducerea la această epistolă).

N-ar mai fi preot. Regulile preoţiei levitice erau puse în aplicare cu stricteţe, iar dacă Hristos ar fi fost pe pământ, El nu ar fi putut să Se califice în această slujbă. Numai cei din seminţia lui Levi putea fi aleşi, iar Hristos aparţinea seminţiei lui Iuda. Preoţia lui era independentă şi cerească, după rânduiala lui Melhisedec.

Cei ce aduc darurile. [Preoţii care jertfesc, KJV]. Afirmaţia aceasta este un argument în favoarea datării scrierii înainte de distrugerea Ierusalimului şi a Templului, în anul 70 d.Hr. (vezi introducerea la epistolă).

După Lege. Adică după sistemul de legi instituit la Sinai.

5Ei fac o slujbă, care este chipul şi umbra lucrurilor cereşti, după poruncile primite de Moise de la Dumnezeu, când avea să facă Cortul: „Ia seama”, i s-a zis, „să faci totul după chipul care ţi-a fost arătat pe munte.”

Chipul. [Exemplu, KJV]. Gr. hupodeigma, copie, imitaţie, schiţă, trasare, reprezentare. Totuşi, este necesar să se reţină că o copie pământească nu poate să reprezinte deplin, în toate detaliile, un original ceresc. De pildă, diferitele jertfe pentru păcat care erau aduse fără sfârşit în sanctuarul pământesc şi-au avut împlinirea în sacrificiul unic al lui Hristos.

Umbra. Sau prefigurarea. Este posibil să înţelegem sintagma chipul şi umbra ca o figură de stil, însemnând un exemplu imperfect. I-a zis. [L-a sfătuit, KJV]. Gr. chrematizo, a da o descoperire, agentul fiind Dumnezeu. Să faci totul. [Să faci toate lucrurile, KJV]. Vezi Exodul 25,40; Numeri 8,4; Faptele Apostolilor 7,44.

6Dar, acum, Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă cu cât legământul al cărui mijlocitor este El, e mai bun, căci este aşezat pe făgăduinţe mai bune.

O slujbă cu atât mai înaltă. Cu versetul acesta autorul îşi începe pasajul în care vorbeşte despre Hristos ca mijlocitor al unui legământ mai bun. Superioritatea lucrării lui Hristos este demonstrată aici de faptul că El este mijlocitorul unui legământ mai bun, aşezat pe făgăduinţe mai bune.

Mijlocitor. Gr. mesites, arbitru, mediator, cineva care mijloceşte între două părţi pentru a înlătura un dezacord sau pentru a atinge o ţintă comună (vezi Galateni 3,19). Cuvântul acesta apare de şase ori în Noul Testament, dintre care de patru ori cu referire la Hristos. Hristos este mijlocitor între Dumnezeu şi om (1 Timotei 2,5). Ca Dumnezeu, El Îl înţelege pe Dumnezeu şi poate vorbi pentru El. Ca om, El îl înţelege pe om şi poate pleda cu îndurare pentru el înaintea Tatălui.

Legământului. Gr. diatheke (vezi cap. 7,22).

Mai bun. Superioritatea este discutată în v. 8–12.

Făgăduinţe mai bune. Vezi v. 10–12.

Deschide Biblia