Apocalipsa 2:5-7 5Adu-ţi, dar, aminte de unde ai căzut; pocăieşte-te şi întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui, dacă nu te pocăieşti.

Şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui. Vezi comentariul de la cap. 1,12. Biserica urma să-şi piardă poziţia de reprezentant acreditat al lui Hristos. Biserica căzuse, dar îndurarea divină îi oferea cu răbdare o nouă ocazie de pocăinţă (compară cu 2 Petru 3,9).

Dacă nu te pocăieşti. În prologul epistolei sale către efeseni, Ignaţiu spune că biserica dăduse atenţie chemării adu-ţi aminte, pocăieşte-te, şi întoarce-te la faptele tale dintâi (vezi şi Ignaţiu op. cit. i. l; xi. 2).

6Ai însă lucrul acesta bun: că urăşti faptele nicolaiţilor, pe care şi Eu le urăsc.

Nicolaiţilor. Aceasta este una din sectele eretice care a chinuit bisericile din Efes şi Pergam (vezi v. 15), şi probabil şi din alte locuri. Irineu îi identifică pe nicolaiţi cu o sectă gnostică: Ioan, ucenicul Domnului, predică această credinţă (divinitatea lui Hristos), şi caută ca, proclamând Evanghelia, să îndepărteze rătăcirea care fusese semănată mai înainte printre oameni de către Cerintus, şi cu multă vreme mai înainte de către nicolaiţi, care sunt o odraslă a acelei greşit numite ştiinţă, şi caută să-i convingă că nu este decât un singur Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile prin Cuvântul Său (op. cit. iii. 11. 1; ANF, vol. 1, p. 426). Există de asemenea dovezi istorice cu privire la existenţa, cu aproximativ un secol mai târziu, a unei secte gnostice ai cărei adepţi se numeau nicolaiţi. Unii părinţi bisericeşti care vorbesc despre această sectă (Irineu op. cit. i. 26. 3; Hippolytus Refutation of All Heresies, vii. 24) îl identifică pe fondatorul ei cu Nicolae din Antiohia, unui din cei şapte diaconi (vezi Faptele Apostolilor 6,5). Nu ştim dacă tradiţia cu privire la diaconul Nicolae este adevărată, dar secta aceasta poate fi aceeaşi cu cea menţionată de Ioan. Se pare că cel puţin în secolul al II-lea adepţii acestei secte susţineau că faptele trupului nu afectează curăţia sufletului şi deci nu au nici o legătură cu mântuirea.

7Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul: „Celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieţii, care este în raiul lui Dumnezeu.”

Cine are urechi. Adică să ia aminte la sfatul dat (vezi cap. 1,3; compară cu Isaia 6,9.10; Matei 11,15). Aceeaşi formulă însoţeşte făgăduinţa dată fiecăreia dintre cele şapte biserici.

Asculte. Textul grecesc cuprinde ideea că cei care ascultă o fac înţelegând (vezi şi comentariul de la Faptele Apostolilor 9,4). Auzirea Cuvântului lui Dumnezeu este zadarnică dacă viaţa nu se transformă după modelul dat prin cele care au fost auzite (vezi comentariul de la Matei 19,21.27).

Bisericilor. Făgăduinţa adresată aici bisericii din Efes aparţine într-un sens special tuturor bisericilor din vremurile apostolice, reprezentate prin biserica din Efes. Deşi era potrivită în special lor, ea se aplică credincioşilor din toate timpurile (vezi comentariul de la cap. 1,11).

Va birui. Forma verbului din limba greacă implică ideea că persoana continuă să biruiască sau câştigă în continuare. Ideea de biruinţă este o temă care revine mereu în Apocalipsa. Făgăduinţele acestei cărţi au fost deosebit de preţioase pentru creştinii persecutaţi din toate timpurile. Totuşi, contextul (v. 2–6) implică ideea că biruinţa la care se face referire aici este, într-un anumit sens, biruinţa asupra apostolilor şi a învăţătorilor mincinoşi care îi ispitiseră pe credincioşi să mănânce din pomul cunoştinţei omeneşti. Cât de potrivit este ca răsplata pentru biruinţa lor să fie accesul la pomul vieţii!

Pomul vieţii. Vezi comentariul de la Genesa 2,9; Apocalipsa 22,2. În. [În mijlocul, KJV]. Ca în grădina Eden (Genesa 2,9). Poziţia scoate în evidenţă importanţa pomului în planul lui Dumnezeu pentru o lume desăvârşită.

Raiul. Vezi comentariul de la Luca 23,43. Grădina raiului era paradisul pe pământ. Când raiul va fi reaşezat pe acest pământ (vezi PP 62; GC 646, 648), pământul va deveni din nou un paradis.

Cu privire la aplicarea soliei pentru biserica din Efes la o anumită perioadă din istorie, vezi Nota Suplimentară de la sfârşitul capitolului. Pentru aplicarea soliei la biserica literală, vezi Apocalipsa 1,11.

Deschide Biblia