1 Corinteni 15:3 3V-am învăţat înainte de toate, aşa cum am primit şi eu: că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi;

V-am învăţat. [V-am predat, KJV; V-am dat, G. Gal.]. Pavel nu pretinde deloc că e autorul evangheliei pe care o predică. El lămureşte faptul că dă mai departe o solie care-i fusese dată de Domnul (cf. 1Cor 11:2, 23; Gal 1:12; Efes 3:2, 3). Aceasta subliniază originea divină a doctrinei pe care o predică, în felul acesta înălţându-şi solia şi făcând ascultarea de ea imperativă.

Înainte de toate. Fie întâi în ordinea prezentării sau întâi în importanţă. Apostolul prezintă patru fapte care stau înainte de toate [întâi] între cele pe care el le dăduse credincioşilor: (1) Hristos a murit pentru păcatele noastre, (2) Hristos a fost înmormântat, (3) Hristos a fost înviat şi

(4) Hristos S-a arătat (v. 3-5). Unii au sugerat că acestea alcătuiesc baza pentru cel mai timpuriu crez creştin.

Pentru păcatele noastre. Cuvântul grec tradus pentru (huper) are înţelesul în favoarea sau din cauza. Isus, Mielul lui Dumnezeu, a murit ca o jertfă ispăşitoare pentru păcatele noastre. El a murit pentru a face o ispăşire pentru păcat (vezi Rom 3:24–26; 4:25; 5:8; 2Cor 5:21; Gal 1:4; 1Pet 2:24). Acesta este primul mare fapt predicat de Pavel corintenilor. Moartea locţiitoare a lui Hristos a făcut ispăşire pentru păcatele noastre, dar El n-a rămas sub puterea morţii. Întrucât El n-a păcătuit, moartea nu-L putea ţine, şi El S-a ridicat triumfător din mormânt (vezi Ioan 10:17; Fapte 2:22–24).

Scripturi. Reiese că Pavel dăduse convertiţilor săi temei biblic deplin pentru credinţa lor, şi putea acum să facă apel la multe din profeţiile cu privire la Mesia care se găsesc în VT (cf. cele de la Luc 24:26, 27, 44). În altă parte puternicele lui aplicaţii ale pasajelor care se ocupau cu viaţa, suferinţele şi moartea lui Mesia cel făgăduit, aduseseră convingeri ascultătorilor săi şi impuseseră tăcere opoziţiei criticilor iudei (vezi Fapte 9:19–22; 13:14–41; 17:3; 18:4–6; 24:14; 26:4–8, 22, 23; 28:23).

Deschide Biblia