1 Cronici 3

Copyright © Radio Vocea Speranței

1Iată fiii lui David, care i s-au născut la Hebron: întâiul născut, Amnon, cu Ahinoam din Izreel; al doilea, Daniel, cu Abigail din Carmel; 2al treilea, Absalom, fiul Maachei, fata lui Talmai, împăratul Gheşurului; al patrulea, Adonia, fiul Haghitei; 3al cincilea, Şefatia, cu Abital; al şaselea, Itream, cu nevasta sa Egla. 4Aceştia şase i s-au născut la Hebron. El a domnit acolo şapte ani şi şase luni, iar la Ierusalim a domnit treizeci şi trei de ani. 5Iată cei ce i s-au născut la Ierusalim: Şimea, Şobab, Natan şi Solomon, patru, cu Bat-Şua, fata lui Amiel; 6Ibhar, Elişama, Elifelet, 7Noga, Nefeg, Iafia, 8Elişama, Eliada şi Elifelet, nouă. 9Aceştia sunt toţi fiii lui David, afară de fiii ţiitoarelor. Şi Tamar era sora lor. 10Fiul lui Solomon: Roboam. Abia, fiul său; Asa, fiul său; Iosafat, fiul său; 11Ioram, fiul său; Ahazia, fiul său; Ioas, fiul său; 12Amaţia, fiul său; Azaria, fiul său; Iotam, fiul său; 13Ahaz, fiul său; Ezechia, fiul său; Manase, fiul său; 14Amon, fiul său; Iosia, fiul său. 15Fiii lui Iosia: întâiul născut, Iohanan; al doilea, Ioiachim; al treilea, Zedechia; al patrulea, Şalum. 16Fiii lui Ioiachim: Ieconia, fiul său; Zedechia, fiul său. 17Fiii lui Ieconia: Asir, al cărui fiu a fost Şealtiel; 18Malchiram, Pedaia, Şenaţar, Iecamia, Hoşama şi Nedabia. 19Fiii lui Pedaia: Zorobabel şi Şimei. Fiii lui Zorobabel: Meşulam şi Hanania; Şelomit, sora lor; 20şi Haşuba, Ohel, Berechia, Hasadia, Iuşab-Hesed, cinci. 21Fiii lui Hanania: Pelatia şi Isaia; fiii lui Refaia, fiii lui Arnan, fiii lui Obadia, fiii lui Şecania. 22Fiul lui Şecania: Şemaia. Fiii lui Şemaia: Hatuş, Igheal, Bariah, Nearia şi Şafat, şase. 23Fiii lui Nearia: Elioenai, Ezechia şi Azricam, trei. 24Fiii lui Elioenai: Hodavia, Eliaşib, Pelaia, Acub, Iohanan, Delaia şi Anani, şapte.