1 Cronici 2

Copyright © Radio Vocea Speranței

1Iată fiii lui Israel: Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Zabulon, 2Dan, Iosif, Beniamin, Neftali, Gad şi Aşer. 3Fiii lui Iuda: Er, Onan, Şela; aceştia trei i s-au născut din fata lui Şua, canaanita. Er, întâiul născut al lui Iuda, era rău înaintea Domnului, care l-a omorât. 4Tamar, nora lui Iuda, i-a născut pe Pereţ şi Zerah. Toţi fiii lui Iuda au fost cinci. 5Fiii lui Pereţ: Heţron şi Hamul. 6Fiii lui Zerah: Zimri, Etan, Heman, Calcol şi Dara. De toţi: cinci. – 7Fiii lui Carmi au fost: Acar, care a tulburat pe Israel când a săvârşit o fărădelege cu privire la lucrurile care trebuiau nimicite cu desăvârşire. – 8Fiul lui Etan: Azaria. 9Fiii care s-au născut lui Heţron au fost Ierahmeel, Ram şi Chelubai (Caleb). 10Ram a născut pe Aminadab. Aminadab a născut pe Nahşon, domnul fiilor lui Iuda. 11Nahşon a născut pe Salma. Salma a născut pe Boaz. 12Boaz a născut pe Obed. Obed a născut pe Isai. 13Isai a născut pe Eliab, întâiul lui născut; pe Abinadab, al doilea; pe Şimea, al treilea; 14pe Netaneel, al patrulea; pe Radai, al cincilea; 15pe Oţem, al şaselea; pe David, al şaptelea. 16Surorile lor erau: Ţeruia şi Abigail. Fiii Ţeruiei au fost: Abişai, Ioab şi Asael, trei. 17Abigail a născut pe Amasa; tatăl lui Amasa a fost Ieter, ismaelitul. 18Caleb, fiul lui Heţron, a avut copii cu nevasta sa Azuba şi cu Ieriot. Iată fiii pe care i-a avut cu Azuba: Ieşer, Şobab şi Ardon. 19Azuba a murit; şi Caleb a luat pe Efrat, care i-a născut pe Hur. 20Hur a născut pe Uri, şi Uri a născut pe Beţaleel. – 21În urmă, Heţron a intrat la fiica lui Machir, tatăl lui Galaad, şi avea şaizeci de ani când a luat-o; ea i-a născut pe Segub. 22Segub a născut pe Iair, care a avut douăzeci şi trei de cetăţi în ţara Galaadului. 23Gheşuriţii şi sirienii le-au luat târgurile lui Iair cu Chenatul şi cetăţile care ţineau de el: şaizeci de cetăţi. Toţi aceştia erau fiii lui Machir, tatăl lui Galaad. 24După moartea lui Heţron la Caleb-Efrata, Abia, nevasta lui Heţron, i-a născut pe Aşhur, tatăl lui Tecoa. 25Fiii lui Ierahmeel, întâiul născut al lui Heţron, au fost: Ram, întâiul născut, Buna, Oren şi Oţem, născuţi din Ahia. 26Ierahmeel a avut o altă nevastă, numită Atara, care a fost mama lui Onam. – 27Fiii lui Ram, întâiul născut al lui Ierahmeel, au fost: Maaţ, Iamin şi Echer. – 28Fiii lui Onam au fost Şamai şi Iada. Fiii lui Şamai: Nadab şi Abişur. 29Numele nevestei lui Abişur era Abihail, şi ea i-a născut pe Ahban şi Molid. 30Fiii lui Nadab: Seled şi Apaim. Seled a murit fără fii. 31Fiul lui Apaim: Işei. Fiul lui Işei: Şeşan. Fiul lui Şeşan: Ahlai. 32Fiii lui Iada, fratele lui Şamai: Ieter şi Ionatan. Ieter a murit fără fii. 33Fiii lui Ionatan: Pelet şi Zaza. – Aceştia sunt fiii lui Ierahmeel. – 34Şeşan n-a avut fii, dar a avut fete. Şeşan avea un rob egiptean, numit Iarha. 35Şi Şeşan a dat pe fiica sa de nevastă robului său Iarha; ea i-a născut pe Atai. 36Atai a născut pe Natan; Natan a născut pe Zabad; 37Zabad a născut pe Eflal; Eflal a născut pe Obed; 38Obed a născut pe Iehu; Iehu a născut pe Azaria; 39Azaria a născut pe Haleţ; Haleţ a născut pe Elasa. 40Elasa a născut pe Sismai; Sismai a născut pe Şalum; 41Şalum a născut pe Iecamia; Iecamia a născut pe Elişama. 42Fiii lui Caleb, fratele lui Ierahmeel: Meşa, întâiul său născut, care a fost tatăl lui Zif, şi fiii lui Mareşa, tatăl lui Hebron. 43Fiii lui Hebron: Core, Tapuah, Rechem şi Şema. 44Şema a născut pe Raham, tatăl lui Iorcheam. Rechem a născut pe Şamai. 45Fiul lui Şamai: Maon; şi Maon, tatăl lui Bet-Ţur. 46Efa, ţiitoarea lui Caleb, a născut pe Haran, Moţa şi Gazez. Haran a născut pe Gazez. 47Fiii lui Iahdai: Reghem, Iotam, Gheşan, Pelet, Efa şi Şaaf. 48Maaca, ţiitoarea lui Caleb, a născut pe Şeber şi Tirhana. 49Ea a mai născut pe Şaaf, tatăl lui Madmana, şi pe Şeva, tatăl lui Macbena şi tatăl lui Ghibeea. Fata lui Caleb era Acsa. 50Aceştia au fost fiii lui Caleb: Şobal, fiul lui Hur, întâiul născut al Efratei şi tatăl lui Chiriat-Iearim; 51Salma, tatăl lui Betleem; Haref, tatăl lui Bet-Gader. 52Fiii lui Şobal, tatăl lui Chiriat-Iearim, au fost: Haroe, Haţi-Hamenuhot. 53Familiile lui Chiriat-Iearim au fost: ietriţii, putiţii, şumatiţii şi mişraiţii; din aceste familii au ieşit ţoreatiţii şi eştaoliţii. 54Fiii lui Salma: Betleem şi netofatiţii, Atrot-Bet-Ioab, Haţi-Hamanahti, ţoreiţii; 55şi familiile cărturarilor care locuiau la Iaebeţ, tireatiţii, şimeatiţii şi sucatiţii. Aceştia sunt cheniţii, ieşiţi din Hamat, tatăl casei lui Recab.